# 條目 潮羅 描述
1 判斷·判 phuèng-tuǎng(phuàng-tuěng) phuànn 判(phuànn),批發。例如:明眠起...
2 寬闊·寬庭 khueng-khuah(khuang-khuah) khuànn-tiânn
3 換·換手 huèng(huàng) uānn-tshiú
4 kuèng(kuàng) kuǎnn 摜(kuǎnn),提。
5 phuêng(phuâng) puânn
6 還原·還錢·還是 huêng-nguêng(huâng-nguâng) hôinn-tsînn(hâinn-tsînn) huann-sǐ
潮州話文白異讀小冊