# 條目 潮羅 描述
1 丈夫·丈人·丈夫 tsiāng-hu tiěnn-nâng(tiǒnn-nâng) ta-pou
2 三國·三個 sam-kok sann-kâi
3 中央 tong-iang tang-ng
4 九五之尊·五個 kiú-ú-tsu-tsung ngǒu-kâi
5 九龍·九個 kiú-lêng káu-kâi
6 乞食·乞 khu̍rk-tsia̍h(khi̍k-tsia̍h) ku̍rh(ki̍h)
7 仙丹·牡丹 siang-tang bóu-tuann
8 作文·作田 tsak-bûng tsoh-tshâng
9 保全·姓全 pó-tshuêng(pó-tshuâng) sènn Tsn̂g
10 健康·健 kiǎng-khang kiānn
11 傳說·水滸傳 tshuêng-sueh(tshuâng-sueh) tsuí-hú-tn̄g
12 光明·日頭光光 kuang-mêng ji̍k-thâu-kng-kng
13 冬菜·冬節 tong-tshài tang-tsoih
14 决定·食定 kuak-těng tsia̍h-tiānn
15 冷冻·寒冻 léng-tòng kuânn-tàng
16 初一·當初·初一 co-ī tng-co ciu-ī 初一(co-ī):初中一年級。 ...
17 判斷·判 phuèng-tuǎng(phuàng-tuěng) phuànn 判(phuànn),批發。例如:明眠起...
18 利益·三分利 lǐ-iah sann-hung-lāi
19 kuak kuah
20 thek thak
21 加減 kia-kiám ke-kiám
22 動搖·搖 tǒng-iâu iê(iô)
23 卑賤·卑鄙 pi-tsuānn pui-phì
24 南柯一夢·姓柯 nâm-kho-tse̍k-māng sènn Kua
25 卷煎·試卷 kuéng-tsiang(kuáng-tsiang) tshì-kńg
26 古代·交代·代碼·代替 kóu-tō(kóu-tē) kau-tāi tāi-bé tāi-thòi
27 古怪·古代 kú-kuài kóu-tō(kóu-tē)
28 měng miânn
29 命令·性命 měng-lěng sènn-miānn
30 哺育·哺 pǔ-io̍k pōu
31 國王·王維 kok-uâng Hêng Juî
32 圖死·地圖 thû-sí tī-tôu
33 堂兄·課堂 thâng-hiann khòi-tûrng(khòi-tn̂g)
34 塗改·塗跤 thû-kói thôu-kha
35 壅·壅肥 ióng èng-puî
36 天·天地 thieng(thiang) thinn-tī
37 夾攻·夾菜 kia̍p-kong koih-tshài
38 háu hó
39 姓駱·駱駝 sènn Lo̍k loh-tho̍h
40 娘·月娘 niâng gue̍h-niênn(gue̍h-niônn)
41 婦女·男女·溝女 溝女(khau-ní):泡妞,khau...
42 子虛烏有·烏鴉 tsúr-hur-u-iú(tsú-hu-u-iú) ou-a
43 家己·家庭 ka-kī ke-thêng
44 寬闊·寬庭 khueng-khuah(khuang-khuah) khuànn-tiânn
45 寬鬆·鬆 khuang-song sang
46 小禮·細小 siáu-lí sòi-sió
47 屁事·拍馬屁 phǐ-sūr(phǐ-sū) pah-mé-phuì
48 山丘·姓丘 suann-khiu sènn Khu
49 山洪·姓洪 suann-hông sènn Âng
50 kang kurng(kng)
51 布衣·胎衣 pàu-i tho-ui(the-ui)
52 底個·下底 tī-kâi ě-tói
53 廣告·控告 kuáng-kàu khòng-kò
54 強大·強·強 khiâng-tǎi khiàng kiênn(kiônn)
55 忽略·略 huk-lia̍k lie̍h(lio̍h)
56 愛情·親情 ài-tshêng tshing-tsiânn
57 慈悲·悲惨 tshûr-pi(tshû-pi) pui-tshám
58 成人 sêng-nâng tsiânn-nâng
59 扁平·扁 piéng-phêng(piáng-phêng) pínn
60 承擔·承水 sêng-tann sîng-tsuí
61 把手·把路·一把沙 pá-tshiú pé-lōu tse̍k-pé-sua
62 phǎu phǒ
63 niam(liam) ni
64 招呼·招 tsiau-hu tsio
65 招聘·聘金 tsiau-phèng phiànn-kim
66 指出·手指 tsí-tshuk tshiú-tsái
67 挑錯·挑 thiau-tshò thie(thio)
68 掃帚 sàu-siú
69 控诉·诉 khòng-sù sòu
70 揀選·揀 káng-suáng kóinn(káinn)
71 換·換手 huèng(huàng) uānn-tshiú
72 àm ann
73 揭陽·揭露 kik-iênn(kik-iônn,kek-iônn) kiah-lōu(giah-lōu)
74 搜索·索 siau-sok soh
75 kuèng(kuàng) kuǎnn 摜(kuǎnn),提。
76 摩天大樓·坐摩 mô-thinn-tuā-lâu tsǒ-muâ(tsě-muâ)
77 撒·撒鹽 sak suah-iâm
78 phuak phuah
79 擋位·擋風 tàng-uī túrng-huang(tńg-hong)
80 收留·留 siu-liû lâu
81 放假·真假 pàng-kiánn(pàng-kiá) tsing-ké
82 文章·姓章 bûng-tsiang sènn Tsienn(sènn Tsionn)
83 斷腸·腸肚 tuěng-tshiâng(tuǎng-tshiâng) tn̂g-tǒu
84 時刻·刻苦 sî-khek khak-khóu
85 曲線·鼠曲 khek-suànn tsúr-khak(tsú-khak)
86 曾經·姓曾 tsêng-keng sènn Tsang
87 案件·青玉案 àng-kiǎnn tshenn-ge̍k-uànn
88 thông thâng
89 梁·姓梁 liâng sènn Niênn(sènn Niônn)
90 楊樹·楊桃·姓楊 iâng-tshiū iênn-tô(iônn-tô) sènn Iênn(sènn Iônn)
91 楝·苦楝 liēng(liāng) khóu-nōinn(khóu-nāinn)
92 iông sêng
93 tsiang tsng tsienn(tsionn)
94 殿後·宮殿 tiěng-ǎu(tiǎng-ǎu) keng-tōinn(keng-tāinn)
95 mâu mô
96 洋溢·海洋 iâng-e̍k hái-iênn(hái-iônn)
97 洞箫·空洞·洞察·山洞 thông-siau khong-thông thōng-tshak suann-tāng
98 流動·流 liû-tǒng lâu
99 消防栓·栓 siau-huâng-tshuêng(siau-huâng-tshuâng) sng
100 液體·臭腳液 ek-thí tshàu-kha-sie̍h(tshàu-kha-sio̍h)
101 淋漓盡致·淋水 lîm-lî-tsǐng-tī lâm-tsuí
102 淡泊·濃淡 tǎm-pó lông-tǎnn
103 添加·添飯 thiam-kia tinn-pūng(tinn-pn̄g)
104 iâng iênn(iônn)
105 烙·蠔烙 lok ô-luah
106 照顧·顧 tsiò-kù kòu
107 熱鬧·熱 jia̍k-nǎu jua̍h
108 ièng(iàng) ìnn
109 pa pě
110 狐狸 hû-lî hôu-lâi
111 狐狸·狐假虎威 hû-lî(hôu-lâi) hôu-ké-hóunn-uî
112 理想·想 lí-siáng siěnn(siǒnn)
113 甘甜·柑 kam-tiâm kann
114 phí phái
115 iǎng tsiǒnn
116 thang thuann
117 白晝·下晝 pe̍h-tiǔ ě-tāu
118 白癜·癜 pe̍h-tiěng(pe̍h-tiǎng) tǒinn(tǎinn)
119 盛大·春盛 sěng-tuā tshung-siānn
120 phuêng(phuâng) puânn
121 目標·招標 ma̍k-phiau(ma̍k-piau) tsio-pie(tsio-pio)
122 相信·相信·首相·樣相 siang-sìng sie-siàng(sio-siàng,sien-siàng,sion-siàng) siú-siàng iōnn-siònn(iēnn-siènn)
123 研究·研 ngiêng(ngiâng)-kiù ngóinn(ngáinn)
124 禮貌·無禮 lí-mǎu bô-lói
125 空氣·氣息 khong-khì khuì-si
126 空白·空空 khong-pe̍h khang-khang
127 穿·穿針 tshuang tshng-tsam
128 窈窕·幺·幼秀 iáu-thiáu iau iùnn-siú 幼秀(iùnn-siú),細小而雅。
129 窈窕·幺·幼秀 iáu-thiáu iau iùnn-siú 幼秀(iùnn-siú),細小而雅。
130 khuk khuh
131 算·算數 suàng sǹg-siàu
132 管理·燈管·氣管 kuáng-lí teng-kńg khì-kńg
133 節約·節日 tsak-ieh(tsak-ioh) tsoih-ji̍k
134 籠罩·雞籠 lóng-tsǎu koi-lâng
135 lô luâ
136 糊塗·糊 hû-thû kôu
137 糜爛·糜飲 mî-nuānn muê-ám
138 約·節約 iak tsak-ieh(tsak-ioh)
139 紅·紅色·女紅 hông âng-sek núrng-kang(nńg-kang)
140 綿延·絲綿 miêng-iâng(miâng-iâng) si-mî
141 股東·東西 káu-tong tang-sai
142 胡同·同學 hû-tông tâng-ha̍k
143 胡說·姓胡 hû-sueh sènn Ôu
144 hiâng hînn
145 英雄·鴨雄 eng-hiông ah-hêng
146 tsháu tshó
147 華僑·橋 hua-khiâu kiê(kiô)
148 著作·著氣·著魔·著火 tù-tsak tieh-khuì(tioh-khuì) tie̍h-mô(tio̍h-mô) to̍h-hué 「著」本義爲顯明。如: - 著名(t...
149 董事長·姓董 tóng-sūr-tsiáng(tóng-sū-tsiáng) sènn Táng
150 葫芦 hû-lû hôu-lôu
151 蓋世英雄·蓋章 kài-sì-eng-hiông khòinn-tsiang(khàinn-tsiang)
152 phông phâng
153 mi̍k ma̍k
154 蛋白·蛋 tàng-pe̍h tuann
155 裏面·裏底 lí-mīng lǎi-tói
156 西瓜·西服 si-kue sai-ho̍k
157 見笑·睇見 kiàng-siàu kìnn
158 討伐·伐步 thó-hua̍k hua̍h-pāu
159 諸母·母親 tsa-bóu bó-tshing 諸母(tsa-bóu),女人。
160 講價·講 káng-uē kóng
161 變化·變面 piàng-huè pìnn-mīng
162 適當·當天 sek-tàng turng-thinn(tng-thinn)
163 還原·還錢·還是 huêng-nguêng(huâng-nguâng) hôinn-tsînn(hâinn-tsînn) huann-sǐ
164 邊角·茨邊頭尾 piang-kak tsù-pinn-thâu-bué
165 鄉·鄉里 hiang ienn-lí(ionn-lí)
166 重要·重量·重複 tong-iàu(tiong-iàu) tang-liǎng têng-ho̍k
167 重量·量 tǎng-liǎng niênn(niônn)
168 金錠·紙錠 kim-těng tsuá-tiǎnn
169 khiâm khînn
170 siang sienn(sionn)
171 長度·長短 tshiâng-tōu tn̂g-tó(tn̂g-té)
172 開張·姓張 khui-tsiang sènn Tienn(sènn Tionn)
173 開普敦·開心 khai-phóu-tung kui-sim 開普敦(khai-phóu-tung,...
174 閱讀·閱 lue̍k-tha̍k(jua̍k-tha̍k) lua̍h
175 陰陽·揭陽 im-iâng kik-iênn(kik-iônn,kek-iônn)
176 雀瘢·瘢 tshiak-pang poinn(painn)
177 震動·振動 tsíng-tǒng tíng-tǎng
178 青苔·苔 tsenn-thî thâi
179 hong huang
180 養育·養 iáng-io̍k iénn(iónn)
181 馬上·騎馬 má-siǎng khiâ-bé
182 高明·姓高 kau-mêng sènn Ko
183 tshiang tshienn(tshionn)
184 黎明·姓黎 lî-mîng sènn Lôi
潮州話文白異讀小冊