# 條目 閩南語/台羅 描述
1 上青苔 tshiūnn-tshenn-thî/tshiūnn-tshinn-thî 長青苔。例:石頭浸久嘛會上青苔。Tsi...
2 作物 tsok-bu̍t 指人工栽培的植物,通常指農作物。
3 到分 kàu-hun 成熟。指植物到可採收的時候。例:這粒西...
4 刺仔 tshì-á 荊棘。木本植物。叢生而多刺的灌木。
5 刺波 tshì-pho 野草莓。
6 刺瓜仔 tshì-kue-á 胡瓜、黃瓜。瓜果類。瓠果細長,通常為長...
7 刺竹 tshì-tik 植物名。有刺,多種植在住宅周圍防盜,竹...
8 劍竹 kiàm-tik 箭竹。禾本植物。竹子的一種,較其他竹子...
9 厚子 kāu tsí 指果實的種子很多。例:歹瓜厚子,歹人厚...
10 原木 guân-bo̍k
11 參展 tsham-tián
12 吐穗 thòo-suī 稻、麥、高粱等禾本科植物的穗,由捲成筒...
13 含笑 hâm-tshiàu
14 圓仔花 înn-á-hue 千日紅。花名。一年生草本植物,矮小,花...
15 在欉黃 tsāi-tsâng-n̂g 樹頭鮮。成熟度為八、九分以上才摘取下來...
16 娘仔樹 niû-á-tshiū 桑樹。木本植物。葉子可以用來飼養蠶,果...
17 娘仔葉 niû-á-hio̍h 桑葉。
18 徙栽 suá-tsai 將苗木等移植。例:遮的花栽欲徙栽去公園...
19 徛黃 khiā-n̂g 枯死、枯萎、枯黃。指植物出現枯黃的現象...
20 慢冬 bān-tang 指二期稻作。
21 指甲花 tsíng-kah-hue 1.鳳仙花。草本植物。莖直立,葉子互生...
22 旋藤 suan-tîn 指藤蔓植物的枝葉迴旋攀爬。
23 日頭花 ji̍t-thâu-hue/li̍t-thâu-hue 向日葵。草本植物。夏天開黃色大花,花朵...
24 暴穎 pok-ínn 植物體或種子發出新芽。例:豆仔暴穎矣。...
25 月來香 gue̍h-lâi-hiong/ge̍h-lâi-hiong 夜來香。花名。地下有球形的根,地上的莖...
26 ba̍k 1.樹。木本植物的通稱。例:樹木 ts...
27 木棉 bo̍k-mî 木本植物。樹幹有瘤刺,枝條成輪狀向四周...
28 木麻黃 bo̍k-muâ-hông 木本植物。雌雄異株,小枝有關節,葉子退...
29 杉仔柴 sam-á-tshâ 杉木。
30 松膠 siông-ka 松香、松脂。
31 枇杷 pî-pê 瓜果類。葉子與果實都呈現橢圓形,略似琵...
32 很多樹集聚而成。例:竹林 tik-nâ...
33 林投 nâ-tâu 植物名。露兜樹科露兜樹屬,常綠灌木或小...
34 tshâ 1.泛指木頭、木材。例:柴頭 tshâ...
35 柴草 tshâ-tsháu 薪柴、燃料。可當做燃燒用的樹枝、稻稈、...
36 khī 木本植物。主幹高達二、三丈,葉子為闊橢...
37 hu̍t 指果實內部用來保護果仁的硬質外殼部分。...
38 kin/kun 植物的根部,也引申表示事情的根本、來源...
39 桂花 kuì-hue 木犀。木本植物。葉子為橢圓形或長橢圓形...
40 thô 1.桃樹。木本植物,樹幹粗細明顯,葉片...
41 梅花 muî-hue 花名。梅樹的花,花有五瓣,為白色或紅色...
42 梧桐 ngôo-tông 植物名。落葉喬木,樹皮平滑、樹幹筆直,...
43 草棉。草本植物。葉分三至五裂不等。花色...
44 棉仔 mî-á 棉花。
45 tsang 棕櫚。木本植物。幹直無枝,葉為掌狀,葉...
46 森林 sim-lîm
47 ue 樹幹的分支。例:樹椏 tshiū-ue...
48 楠仔 lâm-á 木本植物。一般泛指樟科樹木,只有少數樟...
49 tshîng 木本植物。常綠喬木,葉成橢圓,深綠色。...
50 榕仔 tshîng-á 榕樹。
51 樟腦 tsiunn-ló 用樟樹的根幹枝葉提煉出來的酮類白色結晶...
52 tshiū 樹木的總稱。例:菩提樹 phôo-th...
53 樹仔 tshiū-á 樹、樹木。木本植物的總稱。
54 樹奶 tshiū-ling/tshiū-ni 1.橡膠。從橡膠樹樹幹中所擷取出來的乳...
55 樹尾 tshiū-bué/tshiū-bé 樹梢。例:樹尾無風袂搖。Tshiū-b...
56 樹木 tshiū-ba̍k 木本植物的通稱。
57 樹林 tshiū-nâ 成片聚集生長的樹木。例:樹林仔內蠓蟲真...
58 樹枝 tshiū-ki 樹椏。從樹幹旁生出的枝條。例:修剪樹枝...
59 樹根 tshiū-kin/tshiū-kun 樹木的根。例:風颱連樹根規个挽起來。H...
60 樹栽 tshiū-tsai 樹苗。樹木的幼苗。
61 樹椏 tshiū-ue 樹杈。樹木末端的小樹枝。例:樹椏取來做...
62 樹絡 tshiū-le 樹枝。
63 樹葉 tshiū-hio̍h
64 樹身 tshiū-sin 樹幹。例:櫻花的樹身真金滑。Ing-h...
65 樹頭 tshiū-thâu 1.樹根。例:樹頭徛予伊在,毋驚樹尾做...
66 櫻花 ing-hue 花名。初春盛開,花色有白、紅、淡紅、黃...
67 水仙 tsuí-sian 草本植物。全株有毒,底部的鱗莖略呈倒卵...
68 水筆仔 tsuí-pit-á 水生植物。花白色,果實為圓椎形,成熟尚...
69 水芋仔 tsuí-ōo-á 布袋蓮。水生植物。浮生在水面,葉子倒卵...
70 水薸 tsuí-phiô 浮萍。水生植物。一年生水草,葉扁平而小...
71 油桐花 iû-tâng-hue
72 油菜花 iû-tshài-hue
73 海棠 hái-tông 木本植物。葉子為長卵形,春天開淡紅色的...
74 海菜 hái-tshài 海藻。海中隱花植物的總稱。可分為紅、褐...
75 消水 siau-tsuí 1.瓜果的水分消失掉一些。例:柚仔囥予...
76 湠種 thuànn-tsíng 繁殖、繁衍後代。例:這種木瓜品質真好,...
77 牛頓草 gû-tùn-tsháu 牛筋草、草霸王。草本植物。俗稱「草霸王...
78 牽藤 khan-tîn 指蔓生植物,如葡萄等,攀附在別的東西上...
79 玉蘭花 gio̍k-lân-hue 木蘭花、白蘭花。木本植物。開白色花,香...
80 玫瑰 muî-kuì
81 玫瑰花 muî-kuì-hue 花名。莖幹上生有尖刺,葉子的形狀呈橢圓...
82 瓊花 khîng-hue 花名。主枝圓柱形,新枝扁平,呈葉狀。花...
83 瓜仔 kue-á 1.泛指瓜類的總稱。2.醃過的小黃瓜。...
84 瓜仔哖 kue-á-nî 小黃瓜。瓜果類。「胡瓜」的品種之一。比...
85 bān 1.果肉中可分開的月形片狀。例:柑仔瓣...
86 生根 senn-kin/sinn-kin
87 痡心 pôo-sim 形容根莖類植物嚴重脫水,導致中心部位纖...
88 發穎 huat-ínn 發芽、萌芽。植物的種子發出芽。例:樹仔...
89 發芽 puh-gê 種子因本身或外部環境條件的合適,而開始...
90 百日紅 pah-ji̍t-âng/pah-li̍t-âng 見【圓仔花】înn-á-hue 條。
91 相思仔 siunn-si-á 相思樹。植物名。豆科相思樹屬,常綠喬木...
92 福杉 hok-sam 來自福州的杉木。
93 ng 稻子的幼苗。例:秧仔 ng-á(秧苗)...
94 秧仔 ng-á 植物的幼苗,通常指的是水稻秧苗。
95 phē/phuē 禾本植物。田間雜草,外形如水稻,常與水...
96 稗仔 phē-á/phuē-á 稗子。禾本植物。田間雜草,外形如水稻,...
97 種子 tsíng-tsí 植物的雌蕊經過受精作用後,子房內的胚珠...
98 tiū 禾本植物。高約三、四尺,結實累累成穗,...
99 稻穗 tiū-suī 叢聚成串的稻穀花實。
100 ínn 幼芽。例:發穎 puh-ínn(發芽)...
101 suī 1.植物莖的頂端結成的成串果實。例:出...
102 竹䈄 tik-ham 兩竹目間的段落。
103 竹仔 tik-á 竹子。泛指各種竹類植物。
104 竹仔枝 tik-á-ki 竹子的枝條。
105 竹扦 tik-tshuann 小竹刺。
106 竹目 tik-ba̍k 竹節。
107 竹箬 tik-ha̍h 竹籜,包裹於竹子外部會脫落的硬葉。
108 竹篾仔 tik-bi̍h-á 竹篾。薄而狹長的細竹片,可用以編製竹簍...
109 竹膜 tik-mo̍oh 竹子的內膜,專門用來黏貼在笛子的膜孔上...
110 竹葉 tik-hio̍h 竹子的葉子,狹長形,一端尖一端圓,長在...
111 ha̍h 籜。竹莖外、筍殼外或是植物莖稈外的硬葉...
112 篾仔 bi̍h-á 竹篾。薄竹片,可以用來編製竹簍、竹籃等...
113 粗糠 tshoo-khng 稻穀脫下來的外殼,可用來當燃料或覆蓋農...
114 tshik 稻子的穀粒。例:粟仔 tshik-á(...
115 粟仔 tshik-á 稻穀。 例:掖粟仔 iā tshik-...
116 粟青 tshik-tshenn/tshik-tshinn 尚未成熟的稻穀。
117 紫檀 tsí-tuânn 木本植物。春至夏季開花,色鮮黃,具芳香...
118 結子 kiat-tsí 植物花謝之後結成種子。例:彼欉花結子矣...
119 結穗 kiat-suī 稻麥等結子成穗。例:稻仔結穗矣。Tiū...
120 綠竹 li̍k-tik 禾本植物。臺灣原生種的叢生竹類,全省普...
121 綠豆鬼 li̍k-tāu-kuí 外型小、質地過硬的綠豆,浸泡在水中無法...
122 繡球花 siù-kiû-hue 木本植物。一株莖上端有許多分枝,葉對生...
123 脯脯 póo-póo 乾癟、癟癟。物品、植物、蔬果等因為失去...
124 ōo 芋頭。根莖類。多肉,含豐富澱粉質,可供...
125 芋稈 ōo-kuáinn 芋的莖,可食用。
126 芋莖 ōo-huâinn 見【芋稈】ōo-kuáinn 條。
127 芭蕉 pa-tsio
128 hua 1.顯花植物的生殖器官,多具有鮮艷的顏...
129 hue 1.顯花植物的生殖器官,多具有鮮豔的顏...
130 花栽 hue-tsai 花苗、花栽子。
131 花欉 hue-tsâng 花株。例:花欉當咧開花,毋通修剪。Hu...
132 花粉 hue-hún
133 花莓 hue-m̂ 蓓蕾。含苞未開的花朵。例:花欉頂面有真...
134 花蕊 hue-luí 1.為植物的生殖器官,花朵中心細鬚的部...
135 芹菜 khîn-tshài/khûn-tshài
136 植物初生的幼苗。例:發芽 puh-gê...
137 苦楝仔 khóo-līng-á 苦苓、苦楝子。木本植物,葉子呈羽狀複葉...
138 ōm 草木繁盛的樣子。例:這欉樹仔葉仔真茂。...
139 茄苳 ka-tang 木本植物。一種半落葉性的喬木,枝幹直立...
140 茉莉花 ba̍k-nī-hue 花名。白色的花,氣味清香,可以作為香水...
141 茶欉 tê-tsâng 茶樹。
142 tsháu 1.泛稱所有的草本植物。例:野草 iá...
143 草仔 tsháu-á 草本類的通稱。
144 草絪 tsháu-in 稻草或蔗葉等捆成束,用以作為燃料。
145 草莓 tsháu-m̂
146 草蔬 tsháu-se 水草、水藻。例:飼金魚仔愛有草蔬。Ts...
147 草霸王 tsháu-pà-ông 牛筋草。草本植物。生命力特別強,只要有...
148 荖藤 láu-tîn 植物名。蔓生植物,葉子約小孩手掌大小。...
149 菅芒 kuann-bâng 芒草,禾本植物。溼地、沙洲或山坡都可見...
150 菅草 kuann-tsháu 芒草。見【菅芒】kuann-bâng ...
151 菅蓁 kuann-tsin 芒草。見【菅芒】kuann-bâng ...
152 kiok 菊科植物的總稱。例:菊花 kiok-h...
153 菊花 kiok-hue 花名。為多年生宿根性草花,花冠有舌狀、...
154 菜子 tshài-tsí 蔬菜的種子。
155 菩提樹 phôo-thê-tshiū 木本植物。葉子呈長柄狀心形,特色在於尾...
156 落䈄 làu-ham 竹子或甘蔗等的節距較長。例:落䈄甘蔗較...
157 葉仔 hio̍h-á 葉子。
158 著蟲 tio̍h-thâng 植物遭蟲害。例:伊種的果子攏著蟲。I ...
159 1.花果與枝連接之處。例:根蒂 kin...
160 蓪草 thong-tshó 木本植物。葉形七裂,前端再各分成兩叉,...
161 蓬心 pōng-sim 形容根莖類植物(如蘿蔔、番薯等)的質地...
162 蔗箬 tsià-ha̍h 包覆在甘蔗莖外的硬葉。
163 tshang 草本植物。葉呈管狀,中空,尾端尖,有平...
164 lian 1.枯萎、乾枯。例:花蔫去。Hue l...
165 ìm 1.遮蔽。例:蔭白 ìm-pe̍h(因...
166 luí 1.花心、花蕾。例:花蕊 hue-lu...
167 薁蕘 ò-giô 愛玉子、愛玉。木本植物,果實球形,成熟...
168 phiô 浮萍。水生植物。一年生,狀如小綠葉片,...
169 tîn 1.棕櫚科植物。莖長而有韌性,加工後可...
170 蘆竹 lôo-tik 蘆葦。草本植物。種子可隨風飛散,傳到遠...
171 蘆藤 lôo-tîn 魚藤。植物名。常綠蔓生植物,根部含有能...
172 蘆黍 lôo-sé/lôo-sué 高粱。草本植物,性耐炎熱乾旱,金門、澎...
173 lân 草本植物。蘭科植物的總稱。有許多品種,...
174 蘭花 lân-hue 花名。種類繁多,外型綺麗,色彩豐富,大...
175 見笑草 kiàn-siàu-tsháu 含羞草。草本植物。高度大約二十至一百公...
176 觀音竹 kuan-im-tik 鳳凰竹。禾本植物。根莖叢生,形小葉長,...
177 豆莢 tāu-ngeh 莢果類植物的果實。
178 豆藤 tāu-tîn 豆類植物的藤蔓。
179 豬母奶仔 ti-bó-ling-á/tu-bó-ni-á 1.馬齒莧。草本植物。莖下部匍匐,平臥...
180 豬母菜 ti-bó-tshài/tu-bó-tshài 馬齒莧。草本植物。莖下部伏地,平臥地面...
181 野花 iá-hue
182 釘點 tìng-tiám 水果上出現斑點。例:檨仔釘點矣,緊食食...
183 雜草 tsa̍p-tsháu
184 雞榆 ke-jiû/kue-liû 臺灣櫸木。木本植物。臺灣上等木材名稱。...
185 青苔 tshenn-thî/tshinn-thî 青綠色的苔蘚。
186 青草 tshenn-tsháu/tshinn-tsháu
187 飽穗 pá-suī 指穀物的果實飽滿而成熟。例:這期的稻仔...
188 飽膭 pá-kuī 指穀物的果實飽滿而成熟。例:稻仔飽膭 ...
189 魚藤 hî-tîn/hû-tîn 蔓生植物。原產於南洋馬來一帶。嫩枝、葉...
190 鳳凰木 hōng-hông-bo̍k 木本植物。夏季盛開,花瓣五片,焰紅色。...
臺灣閩南語常用詞辭典