# 條目 閩南語/台羅 描述
1 一下 tsi̍t-ē 1.動詞後綴。表示極短的時間或是短時間...
2 一切 it-tshè
3 一大堆 tsi̍t-tuā-tui
4 一寡 --tsi̍t-kuá 一些、少許,也可以單說「寡」(--ku...
5 一寡仔 tsi̍t-kuá-á 一點點、一些些。例:猶有一寡仔物件無整...
6 一屑仔 tsi̍t-sut-á 一點點。形容體積很小或數量很少。例:伊...
7 一概 it-khài 一律、完全。例:眾人的意見伊一概反對。...
8 一模一樣 it-bôo-it-iūnn
9 一流 it-liû
10 一粒一 it-lia̍p-it 1.最好的、第一流的。例:這擺欲替伊開...
11 一般 it-puann 普遍性的、平常的。例:一般人攏真愛面子...
12 一貫 it-kuàn
13 一體 it-thé
14 一點仔 tsi̍t-tiám-á 一點兒、一 點點。形容數量極少。例:你...
15 上好 siōng hó 1.最好、最佳的表現。例:彼个唱歌唱了...
16 上等 siōng-tíng 最高等級或最優異的品等。例:上等料理 ...
17 上頭仔 siōng-thâu-á 最初、最前頭。
18 下場 hā-tiûnn
19 不准 put-tsún
20 不可思議 put-khó-su-gī
21 不宜 put-gî
22 不實 put-si̍t
23 不得了 put-tik-liáu 1.了不得。形容狀況嚴重。例:少年人毋...
24 不斷 put-tuān
25 不等 put-tíng
26 不良 put-liông
27 不解 put-kái
28 不變 put-piàn
29 中式 tiong-sik
30 中性 tiong-sìng
31 中樞 tiong-tshu
32 中正 tiong-tsìng
33 中等 tiong-tíng 不高不低、普通的程度。例:伊的成績中等...
34 中間 tiong-kan 指某一時間或事件發展的過程中的一部分。...
35 主力 tsú-li̍k
36 主流 tsú-liû
37 主要 tsú-iàu 最重要的。例:伊做生理會當成功主要的原...
38 主體 tsú-thé
39 之中 tsi-tiong
40 之外 tsi-guā
41 亂使 luān-sú 胡亂、隨便。例:亂使講 luān-sú...
42 互補 hōo-póo
43 五星級 gōo-tshenn-kip/gōo-tshinn-kip
44 交織 kau-tsit
45 人潮 jîn-tiâu/lîn-tiâu
46 人造 jîn-tsō/lîn-tsō 由人工製造而成的。例:人造雨 jîn-...
47 kāng 相同、無差異。例:仝款 kāng-kh...
48 仝款 kāng-khuán 同樣、相像。一樣,沒有差別。例:這兩个...
49 以外 í-guā
50 佈滿 pòo-muá
51 月份的計算單位。例:一個月 tsi̍t...
52 個別 kò-pia̍t
53 個案 kò-àn
54 值得 ta̍t-tit 所付出的代價和所得到的回報相當。例:伊...
55 假定 ká-tīng
56 偉大 uí-tāi 形容事物的成就卓越非凡,影響力極大。
57 偏遠 phian-uán
58 偏重 phian-tiōng
59 偽造 guī-tsō
60 傳奇 thuân-kî
61 siunn 太、過分於。例:你講話傷過份。Lí k...
62 傷腦筋 siong-náu-kin/siong-náu-kun 因事情麻煩不易解決而煩惱。例:伊不時為...
63 傾向 khing-hiòng
64 僫做 oh tsò/oh tsuè 難做。例:工課僫做。Khang-khu...
65 僫講 oh kóng 難說、不好講。例:𪜶兩个是毋是會結婚猶...
66 優先 iu-sian 在次序上先實行。
67 優勝 iu-sìng
68 優勢 iu-sè
69 優良 iu-liông
70 優質 iu-tsit
71 優越 iu-ua̍t
72 優選 iu-suán
73 先天 sian-thian
74 kng 1.視覺所能接受的一種波,給人亮的感覺...
75 內在 luē-tsāi
76 tsuân 1.所有、整個。例:全部 tsuân-...
77 全力 tsuân-li̍k
78 全文 tsuân-bûn
79 全新 tsuân-sin
80 全程 tsuân-tîng
81 全能 tsuân-lîng
82 全面 tsuân-bīn
83 全體 tsuân-thé
84 兩難 lióng-lân
85 公有 kong-iú
86 公然 kong-jiân/kong-liân
87 公立 kong-li̍p
88 公認 kong-jīn/kong-līn
89 共存 kiōng-tsûn
90 共有 kiōng-iú
91 共通 kiōng-thong
92 其次 kî-tshù
93 具體 kū-thé 實在。實體存在,不抽象。例:請你講較具...
94 典型 tián-hîng
95 典藏 tián-tsông
96 再生 tsài-sing
97 再造 tsài-tsō
98 liōng 多一些、有餘裕。例:錢愛紮較冗咧。Ts...
99 冷門 líng-mn̂g
100 tshìn 1.冷的、涼掉的、冷漠的。例:面凊凊 ...
101 出名 tshut-miâ 有名、著名。例:日月潭是一个真出名的風...
102 分支 hun-tsi
103 分歧 hun-kî
104 tshoo 1.事物及時間的開始。例:當初 ton...
105 初步 tshoo-pōo 在事情進行的程序中,屬於開始的階段。例...
106 初級 tshoo-kip 最低的層次。
107 pa̍t 另外的。例:別位 pa̍t-uī(另外...
108 制式 tsè-sik
109 創刊 tshòng-khan
110 創始 tshòng-sí
111 劇烈 ki̍k-lia̍t
112 加分 ka-hun
113 助力 tsōo-li̍k
114 包括 pau-kuat
115 十二分 tsa̍p-jī-hun/tsa̍p-lī-hun 非常、很。用來形容程度極深。例:十二分...
116 十全 tsa̍p-tsn̂g 完滿、齊全。完美無缺憾。例:媠,媠無十...
117 十足 tsa̍p-tsiok 完全、充分。例:睏飽了後,氣力十足。K...
118 千辛萬苦 tshian-sin-bān-khóo
119 半節 puànn-tsat 指長形物的一半。
120 厚度 kāu-tōo
121 厚薄 kāu-po̍h 1.厚度。2.濃淡。
122 原作 guân-tsok
123 原創 guân-tshòng
124 原始 guân-sí
125 原有 guân-iú
126 原版 guân-pán
127 原著 guân-tù
128 原裝 guân-tsong
129 厲害 lī-hāi 1.嚴重。例:伊這擺病一下誠厲害。I ...
130 可貴 khó-kuì
131 合格 ha̍p-keh 符合規定的標準。
132 tông 1.一樣。例:同時 tông-sî、同...
133 名義 bîng-gī
134 否定 hónn-tīng
135 含梢 hâm-sau 物品因乾枯、老化而龜裂,使得質地變得容...
136 周詳 tsiu-siông
137 品質 phín-tsit 物品的質地、本質、格調。
138 單調 tan-tiāu
139 嘔心血 áu-sim-hiat 嘔心瀝血。吐出心,滴盡血。比喻費盡心血...
140 嚴密 giâm-bi̍t
141 嚴重 giâm-tiōng 情勢緊急危險、影響很大。例:病情真嚴重...
142 國立 kok-li̍p 隸屬中央層級,由國家公費所設立的各式機...
143 在地 tsāi-tē/tsāi-tuē 當地、本地 。例:這是在地的果子。Ts...
144 地利 tē-lī/tuē-lī
145 基本 ki-pún 根本。
146 基準 ki-tsún
147 堅固 kian-kòo 形容物體非常牢固。
148 sat 阻礙不通。例:塞鼻 sat-phīnn...
149 壯大 tsòng-tāi
150 外來 guā-lâi
151 外力 guā-li̍k
152 外圍 guā-uî
153 外部 guā-pōo
154 to 1.指數量龐大,通常用於抽象性事務。例...
155 多元 to-guân
156 多角化 to-kak-huà
157 夠分 kàu-hun 指事物到達一定的程度或標準,通常用來指...
158 大下 tuā-ē 指很用力。例:伊拍一下傷大下,箠仔煞斷...
159 大不了 tāi-put-liáu 頂多、充其量。至多也不過如此。例:大不...
160 大力 tuā-la̍t 形容很用力,或者出重力。例:囡仔猶閣細...
161 大同 tāi-tông
162 大四界 tuā-sì-kè/tuā-sì-kuè 到處、每個地方。例:這馬柑仔大四界。T...
163 大多數 tuā-to-sòo
164 大批 tuā-phue/tuā-phe
165 大概 tāi-khài
166 大略 tāi-lio̍k
167 大部份 tuā-pōo-hūn
168 失效 sit-hāu
169 奢颺 tshia-iānn 大派頭、大排場。因為擺排場或派頭,過於...
170 hònn 喜愛。例:好奇 hònn-kî、好玄 ...
171 好佳哉 hó-ka-tsài 幸虧、還好。例:好佳哉有你佇咧,無我就...
172 好用 hó-īng
173 如此如此 jû-tshú-jû-tshú/lû-tshú-lû-tshú 1.不過爾爾。不過就是這樣而已。例:不...
174 miāu 神奇、巧妙。例:妙計 miāu-kè(...
175 媠氣 suí-khuì 事情做得很完美叫人激賞稱讚。例:這擺的...
176 koo 1.單獨無伴的。例:孤鳥插人群 koo...
177 孤立 koo-li̍p
178 完備 uân-pī
179 完善 uân-siān
180 完整 uân-tsíng
181 完美 uân-bí
182 定速 tīng-sok
183 宣稱 suan-tshing
184 害了了 hāi-liáu-liáu 完蛋了。事情毀滅、沒有希望了。例:遮痠...
185 容易 iông-ī
186 密切 bi̍t-tshiat
187 密度 bi̍t-tōo
188 密集 bi̍t-tsi̍p
189 si̍t 1.真的。例:欲講就愛講實的。Beh ...
190 實務 si̍t-bū
191 實在 si̍t-tsāi 真實的、實際的。例:這件代誌是實在的,...
192 實況 si̍t-hóng
193 實用 si̍t-iōng
194 實話 si̍t-uē 真話。
195 實體 si̍t-thé
196 寫實 siá-si̍t
197 寶貴 pó-kuì 珍貴、極有價值。例:你這个意見真寶貴。...
198 封殺 hong-sat
199 封閉 hong-pì
200 專案 tsuan-àn
201 專業 tsuan-gia̍p
202 專用 tsuan-iōng
203 對反 tuì-huán 相反。例:𪜶兩个的意見對反。In nn...
204 對外 tuì-guā
205 對比 tuì-pí
206 siáu 1.細微,是「大」的相反。例:小寒 s...
207 sió 1.細微、是「大」的相反。例:小湧 s...
208 小可仔 sió-khuá-á 稍微、些微、少許。例:小可仔代誌毋免囥...
209 tsió 多的相反。大多用於可計數之實體性物質。...
210 少數 tsió-sòo 數量少、不多。例:反對的人是少數,你就...
211 局部 kio̍k-pōo
212 局限 kio̍k-hān
213 山盟海誓 san-bîng-hái-sè 誓言感情如山的堅定、如海的深沉。多用來...
214 khá 1.珍奇高妙的。例:奇巧 kî-khá...
215 巧合 khá-ha̍p
216 常常 siông-siông 經常、次數頻繁。
217 常用 siông-iōng
218 幅度 hok-tōo
219 平平 pênn-pênn/pînn-pînn 1.相同、同樣是。例:平平是人,生活哪...
220 平等 pîng-tíng 彼此地位相等、機會一樣。例:法律之前,...
221 平行 pîng-hîng
222 底線 té-suànn/tué-suànn
223 廣大 kóng-tāi
224 廣泛 kóng-huàn
225 廣義 kóng-gī
226 延誤 iân-gōo
227 弓開 king--khui 撐開。用力使東西張開。例:喙共弓開才會...
228 jio̍k/lio̍k 體力或能力差。與強相對。例:對手誠弱。...
229 弱點 jio̍k-tiám/lio̍k-tiám
230 強力 kiông-li̍k
231 強大 kiông-tāi
232 強度 kiông-tōo
233 強弱 kiông-jio̍k/kiông-lio̍k
234 強烈 kiông-lia̍t
235 強調 kiông-tiāu
236 影目 iánn-ba̍k 搶眼、醒目、顯眼。例:你穿按呢傷過影目...
237 後尾 āu-bué/āu-bé 1.後面、後頭、後來。例:伊後尾才來。...
238 徛頭 khiā-thâu 居首。占第一位。例:伊的成績佇阮彼年級...
239 復古 ho̍k-kóo
240 微妙 bî-miāu
241 微弱 bî-jio̍k/bî-lio̍k
242 微微仔 bî-bî-á 稍微、一點點。例:伊逐擺看著人攏微微仔...
243 khuài 1.迅速的。例:快車 khuài-ts...
244 快速 khuài-sok
245 性能 sìng-lîng
246 惡性 ok-sìng 1.形容事物的性質是不良的。例:惡性瘤...
247 jú/lú 1.連接比較關係。例:伊愈看愈媠。I ...
248 慘烈 tshám-lia̍t
249 bān 速度遲緩。例:你哪會行遮慢!Lí ná...
250 所有 sóo-ū 一切、全部。例:伊所有的錢攏開了矣。I...
251 手排 tshiú-pâi
252 拄仔好 tú-á-hó 正好。恰巧、剛好。例:我拄仔好想欲走。...
253 捅頭 thóng-thâu 多出來的、超出範圍的。例:阮老爸今年六...
254 摘要 tiah-iàu
255 擋頭 tòng-thâu 耐力。可以忍受的程度。例:阿明仔上有擋...
256 支流 tsi-liû
257 改制 kái-tsè
258 整個 tsíng-kò
259 整數 tsíng-sòo
260 整體 tsíng-thé
261 料想袂到 liāu-sióng-bē-kàu/liāu-sióng-buē-kàu 意外、意想不到。例:這件代誌予人料想袂...
262 新任 sin-jīm/sin-līm
263 新型 sin-hîng
264 新奇 sin-kî 新鮮奇特。
265 新式 sin-sik
266 新舊 sin-kū
267 斷頭 tn̄g-thâu
268 方便 hong-piān 1.便利。例:阮這个庄頭的交通真無方便...
269 日式 Ji̍t-sik/Li̍t-sik
270 旺盛 ōng-sīng
271 明確 bîng-khak
272 普及 phóo-ki̍p
273 普遍 phóo-phiàn 普通、普及的。一般可見,不稀奇的。例:...
274 暗眠摸 àm-bîn-bong 黑漆漆、一片漆黑。形容很黑很暗,什麼都...
275 書面 su-bīn
276 有利 iú-lī
277 有形 iú-hîng
278 有影 ū-iánn 真實不虛的。例:你講的話敢有影?Lí ...
279 有的無的 ū--ê-bô--ê 指那些沒有意義或沒有內容的事情。例:串...
280 有路用 ū-lōo-īng 有用處、有益處。例:遮的先留落來,後擺...
281 有關 iú-kuan
282 有限 iú-hān 有一定的限度,為數不多。例:我會當幫助...
283 未知 bī-ti
284 本體 pún-thé
285 核心 hi̍k-sim
286 極力 ki̍k-li̍k
287 極度 ki̍k-tōo
288 極端 ki̍k-tuan 非常的、極度的。超過正常的表現。例:伊...
289 概況 kài-hóng
290 piau 1.指與事物本體無關的事物。例:這款治...
291 機動 ki-tōng
292 機率 ki-lu̍t
293 檯面 tâi-bīn
294 次要 tshù-iàu
295 歐式 Au-sik
296 正宗 tsiànn-tsong
297 正常 tsìng-siông
298 正式 tsìng-sik 合乎一定的常規、標準或程序。
299 正港 tsiànn-káng 指正宗道地的,非冒名的。例:遮的貨攏是...
300 正確 tsìng-khak
301 此外 tshú-guā
302 殘留 tsân-liû
303 毋值 m̄-ta̍t 1.不值得。例:你做甲遐辛苦閣予人嫌,...
304 毋成物 m̄-tsiânn-mi̍h/m̄-tsiânn-mn̍gh 指微不足道或者無關緊要的事物,有時候是...
305 毒性 to̍k-sìng
306 比例 pí-lē
307 比率 pí-lu̍t
308 水平 tsuí-pîng
309 水質 tsuí-tsit
310 永續 íng-sio̍k
311 油性 iû-sìng
312 phò 東西吃起來有疏鬆的口感。例:泡泡 ph...
313 khó 1.液體濃、稠。例:糜煮了傷洘。Muê...
314 洘秫秫 khó-tsu̍t-tsu̍t 形容路人行人非常多,既不方便穿越,也不...
315 活性 ua̍h-sìng
316 流傳 liû-thuân
317 流動性 liû-tōng-sìng
318 流行 liû-hîng 時興。盛行於當時。例:這款衫連鞭就退流...
319 海海 hái-hái 形容諸般事務並沒有特別值得期待的地方,...
320 涵蓋 hâm-kài
321 淡薄仔 tām-po̍h-á 一點點。微量的、些微的。例:我遮閣有淡...
322 tshim 1.水不淺。例:遮的水誠深。Tsia ...
323 深層 tshim-tsân
324 深沉 tshim-tîm
325 深深 tshim-tshim
326 深遠 tshim-uán
327 減免 kiám-bián
328 減弱 kiám-jio̍k/kiám-lio̍k
329 tsún 1.正確、準確。例:你臆了真準。Lí ...
330 滿 muá 1.到達某一個時間點或期限。例:阮囝滿...
331 滿四界 muá-sì-kè/muá-sì-kuè 處處、遍地。到處都是。例:你的物件落甲...
332 滿滿 buán-buán 到處充滿,再也容納不下的樣子。例:自信...
333 滿腹 muá-pak 一肚子。例:我有滿腹的委屈。Guá ū...
334 漸漸 tsiām-tsiām 逐漸、慢慢。例:天色漸漸光矣。Thin...
335 澈底 thiat-té/thiat-tué
336 澩澩 ha̍unnh-ha̍unnh 指吃不熟的芋頭、蘿蔔等的口感。
337 激烈 kik-lia̍t 劇烈、強烈。例:這場比賽真激烈。Tsi...
338 濃度 lông-tōo
339 濃縮 lông-sok
340 為主 uî-tsú
341 無仝 bô kāng 不一樣。例:這兩个物件無仝啦!愛斟酌看...
342 無半步 bô-puànn-pōo 一無是處、一無所知、一竅不通。例:一支...
343 無常 bû-siông
344 無形 bû-hîng
345 無彩工 bô-tshái-kang 徒勞無功、白費工夫、枉費工夫。例:閣講...
346 無影 bô-iánn 不真實的,沒有的事。例:這層代誌是有影...
347 無效 bô-hāu
348 無毋著 bô m̄-tio̍h 沒錯。例:你按呢講無毋著。Lí án-...
349 無相干 bô-siong-kan 不相干、沒有關係。例:錢是伊欠的,佮我...
350 無精差 bô-tsing-tsha 沒差、沒差別。不多不少、剛剛好。例:彼...
351 無聲 bô-siann
352 無邊 bû-pian
353 無限 bû-hān 形容沒有窮盡、沒有限度的樣子。
354 焦點 tsiau-tiám
355 照樣 tsiàu-iūnn
356 熱度 jia̍t-tōo/lia̍t-tōo
357 熱潮 jia̍t-tiâu/lia̍t-tiâu
358 熱門 jia̍t-mn̂g/lia̍t-mn̂g
359 中醫用語,稱食物或藥物具有熱、烈的性質...
360 nuā 1.腐爛。例:梨仔攏爛去矣。Lâi-á...
361 特例 ti̍k-lē
362 特務 ti̍k-bū
363 特定 ti̍k-tīng
364 特性 ti̍k-sìng
365 特效 ti̍k-hāu
366 特有 ti̍k-iú
367 特殊 ti̍k-sû 特別。不同於一般,不平常的事物。
368 特種 ti̍k-tsióng
369 特色 ti̍k-sik 事物所表現出獨特優異的地方。
370 特點 ti̍k-tiám
371 bíng 速度快、力氣大。例:車駛遐猛足危險。T...
372 獨一無二 to̍k-it-bû-jī/to̍k-it-bû-lī
373 獨家 to̍k-ka
374 王牌 ông-pâi
375 珍貴 tin-kuì
376 現成 hiān-sîng
377 現有 hiān-iú
378 現況 hiān-hóng
379 kam 1.甜美的、美好的。例:糖甘蜜甜 th...
380 甘甜 kam-tinn 甜美。例:這粒梨仔厚汁閣甘甜。Tsit...
381 用途 iōng-tôo 用處。應用的層面、範圍。例:有人知影這...
382 界限 kài-hān 邊界、範圍的限制。
383 畫質 uē-tsit
384 異常 ī-siông
385 當紅 tng-âng
386 疏櫳 se-lang 稀疏。例:公園內面的花草較疏櫳。Kon...
387 白講 pe̍h-kóng 白費口舌,說了也等於沒說。例:一切攏是...
388 百分之百 pah-hun-tsi-pah
389 百分比 pah-hun-pí
390 盛大 sīng-tāi
391 盡磅 tsīn-pōng 形容事務已達最大極限,不可再往上增加。...
392 盡量 tsīn-liōng 盡一切可能的力量。例:伊真𠢕抾恨,你盡...
393 盡頭 tsīn-thâu
394 盲點 bông-tiám
395 相當 siong-tong 雙方差不多。例:門戶相當 mn̂g-h...
396 相符 siong-hû
397 相連 sio-liân
398 相隔 siong-keh
399 相𫝛 sio-siāng 1.相同。例:這兩領是相𫝛的。Tsit...
400 省立 síng-li̍p 由省政府設立的。例:省立高中 síng...
401 看來 khuànn--lâi
402 真理 tsin-lí 真實不變的道理。
403 真空 tsin-khong
404 眾多 tsiòng-to
405 破碎 phò-tshuì
406 硬篤 ngē-táu/ngī-táu 困難、艱鉅。例:這項工課真硬篤。Tsi...
407 確立 khak-li̍p
408 神奇 sîn-kî
409 神祕 sîn-pì
410 su 1.私人的、自己的。例:私業 su g...
411 私人 su-jîn/su-lîn
412 私密 su-bi̍t
413 私立 su-li̍p 不是政府設立,由財團法人或私人創辦的。...
414 稀奇 hi-kî 稀少、奇特。
415 穩健 ún-kiān
416 突發 tu̍t-huat
417 突變 tu̍t-piàn
418 窒倒街 that-tó-ke/that-tó-kue 到處都有、充斥四處。貨物多到把整條街塞...
419 笑話 tshiò-uē 1.使人覺得好笑的話語。例:講笑話 k...
420 笑談 tshiàu-tâm 有趣的談話或傳聞。
421 等級 tíng-kip
422 算是 sǹg-sī
423 算額 sǹg-gia̍h 算數。指數額是有效的。例:我做的敢有算...
424 範例 huān-lē
425 簡便 kán-piān
426 簡化 kán-huà
427 簡單 kán-tan 1.單純清楚不複雜。例:你講較簡單咧,...
428 粗俗 tshoo-sio̍k 粗糙通俗、便宜的。例:這是粗俗物件毋值...
429 粗淺 tshoo-tshián
430 粗重 tshoo-tāng 1.形容大而笨重的東西。例:遮的柴料真...
431 精密 tsing-bi̍t 精確細密。例:這粒錶仔做甲真精密。Ts...
432 精彩 tsing-tshái
433 精心 tsing-sim
434 精確 tsing-khak
435 精良 tsing-liông
436 精華 tsing-huâ
437 精選 tsing-suán
438 sûn 1.不含雜質的。例:純金 sûn-ki...
439 純淨 sûn-tsīng
440 純潔 sûn-kiat
441 純益 sûn-ik
442 純粹 sûn-tshuì
443 紛雜 hun-tsa̍p
444 素質 sòo-tsit 本質。事物本身所固有的根本屬性或指人的...
445 累積 luí-tsik 層積聚集。
446 sè/suè 1.小。例:細粒柑仔 sè lia̍p...
447 細節 sè-tsiat/suè-tsiat
448 細部 sè-pōo/suè-pōo
449 終點 tsiong-tiám
450 經典 king-tián
451 綿延 biân-iân
452 kín 1.快、迅速。例:伊走了真緊。I ts...
453 緊急 kín-kip
454 縮影 sok-iánn
455 tsóng 全部、都。例:咱總來去。Lán tsó...
456 總算 tsóng sǹg 全部計算。例:總算是兩百枝。Tsóng...
457 總體 tsóng-thé
458 khuat 過錯、不完美的地方。例:缺點 khua...
459 缺失 khuat-sit
460 罐裝 kuàn-tsng
461 罕得 hán-tit 稀罕、難得、稀少。語氣完結時唸作hán...
462 罕見 hán-kiàn 少見。難得遇見。例:雙頭蛇真罕見。Si...
463 美式 Bí-sik
464 聯手 liân-tshiú
465 tshè 質地不堅固、容易折斷。例:這粒棗仔真脆...
466 臨臨仔 lím-lím--á 差一點點兒。例:閣差臨臨仔就會跋落去溝...
467 自排 tsū-pâi
468 用很久的、老的、以前的。與「新」(si...
469 良好 liông-hó
470 良性 liông-sìng
471 艱難 kan-lân 艱辛困難。例:明明知影伊的病無藥醫,欲...
472 色情 sik-tsîng
473 萬全 bān-tsuân 萬無一失,最安全的。例:萬全的計畫 b...
474 萬幸 bān-hīng 非常幸運。例:伊跋落去山跤閣無死,真正...
475 萬能 bān-lîng 1.無所不能。例:金錢毋是萬能的。Ki...
476 蓬鬆 phōng-song 形容物體結構鬆散、不夠密實。例:曝焦的...
477 虛擬 hi-gí
478 虛構 hi-kòo
479 號外 hō-guā
480 複合 ho̍k-ha̍p
481 複雜 ho̍k-tsa̍p 事物繁複不單純。例:你莫共這件代誌想甲...
482 西式 se-sik 具有歐美風格的樣式。
483 要緊 iàu-kín 1.重要。重大而緊要。例:小可代誌爾爾...
484 見笑代 kiàn-siàu-tāi 丟臉、沒面子的事情。例:這種見笑代以後...
485 規个 kui-ê 整個。例:聽著車禍的消息,伊規个人攏愣...
486 親筆 tshin-pit
487 親自 tshin-tsū
488 該然 kai-jiân/kai-liân 該當、應該的。理所當然。例:行路毋行好...
489 詳盡 siông-tsīn
490 譀呱呱 hàm-kuā-kuā 形容非常荒唐、離譜、非常虛浮不實。例:...
491 譀譀 hàm-hàm 虛幻、虛而不實。例:人生譀譀,咱著愛看...
492 豪華 hô-huâ
493 負面 hū-bīn
494 貫穿 kuàn-tshuan
495 貴參參 kuì-som-som 非常昂貴的。例:這款貴參參的物件你曷買...
496 貴重 kuì-tiōng 寶貴、珍貴。例:貴重的物件愛囥予伊好。...
497 費氣費觸 huì-khì-huì-tak 指很麻煩、費力氣的意思。例:這件代誌費...
498 賣掉 bē-tiāu/buē-tiāu
499 質地 tsit-tē/tsit-tuē
500 質感 tsit-kám
501 tshun 1.剩餘。例:飯猶有賰 pn̄g iá...
502 賰的 tshun--ê 剩下的。例:賰的攏予我啦!Tshun-...
503 超凡 tshiau-huân
504 超然 tshiau-jiân/tshiau-liân
505 超級 tshiau-kip 超出一般等級。例:超級市場 tshia...
506 超越 tshiau-ua̍t
507 趕緊 kuánn-kín 1.加快動作的速度。例:救人的代誌就愛...
508 趣味 tshù-bī 1.有趣。例:伊這个人真趣味。I ts...
509 趨勢 tshu-sè
510 踴躍 ióng-io̍k
511 較大面 khah-tuā-bīn 可能性比較大。例:這擺的風颱袂來較大面...
512 較早 khah-tsá 1.早一點、提早。例:較早睏,較有眠。...
513 khin 1.分量小、程度淺、重要性低等與「重」...
514 輕可 khin-khó 輕鬆。形容工作輕鬆、簡單,沒什麼壓力。...
515 輕易 khin-ī
516 輕柔 khin-jiû/khin-liû
517 轉手 tsuán-tshiú
518 轟動 hong-tōng
519 迅速 sìn-sok
520 迫切 pik-tshiat
521 透心涼 thàu-sim-liâng 由嘴、咽喉一直涼到心脾,形容涼極了。例...
522 透視 thàu-sī
523 這點仔 tsit-tiám-á 這麼點兒、這麼少。表示體積很小或數量很...
524 通用 thong-iōng 共用。
525 通盤 thong-puânn
526 連動 liân-tōng
527 連貫 liân-kuàn
528 週邊 tsiu-pinn
529 進一步 tsìn-tsi̍t-pōo
530 進階 tsìn-kai
531 遍佈 piàn-pòo
532 錯誤。例:改過 kái-kò(改正過錯...
533 過剩 kuè-sīng
534 過失 kuè-sit/kè-sit 過錯、疏失。
535 過度 kuè-tōo/kè-tōo 過分地。例:操勞過度 tshau-lô...
536 過量 kuè-liōng/kè-liōng
537 過頭 kuè-thâu/kè-thâu 過度、過分。超越適當的限度。例:你講了...
538 遐爾 hiah-nī 那麼。例:伊就是遐爾拍拚,毋才會成功。...
539 違規 uî-kui
540 遙遠 iâu-uán
541 hn̄g 時間、空間的距離大,或是血統、交情等關...
542 uán 釋義參見【遠】hn̄g 條。例:遙遠 ...
543 適當 sik-tòng 切合、妥當。例:伊來做老師真適當。I ...
544 適量 sik-liōng
545 邪惡 siâ-ok
546 鄭重 tīng-tiōng
547 tāng 1.重量。例:這粒西瓜有偌重?Tsit...
548 重來 tîng-lâi
549 重倍 tîng-puē 1.雙倍。照原數增加一倍。例:這領衫是...
550 重型 tāng-hîng
551 重大 tiōng-tāi 重要。例:重大事件 tiōng-tāi...
552 重心 tiōng-sim
553 重要 tiōng-iàu 具有重大的意義、作用和影響。
554 重視 tiōng-sī 注重。特別注意。例:校長真重視這擺的音...
555 liōng 1.數目、份量。例:重質不重量。Tiō...
556 針對 tsiam-tuì
557 kan 1.表示二者之中。例:朋友之間愛重義氣...
558 間接 kàn-tsiap
559 關連 kuan-liân
560 關鍵 kuan-kiān
561 防水 hông-tsuí
562 附屬 hù-sio̍k
563 附帶 hù-tài
564 限定 hān-tiānn
565 限期 hān-kî
566 限量 hān-liōng
567 陰暗 im-àm
568 陸續 lio̍k-sio̍k
569 陽春 iông-tshun
570 隆重 liông-tiōng
571 隨機 suî-ki
572 集體 tsi̍p-thé
573 雙人 siang-lâng
574 雙向 siang-hiòng
575 雙重 siang-tîng 兩層、加倍的。例:伊按呢做根本就是「一...
576 tsa̍p 複合的、不純的、繁複的、混亂的。例:雜...
577 雜質 tsa̍p-tsit
578 離奇 lî-kî
579 離離 lī-lī 完全地離開。例:病好離離 pēnn h...
580 難得 lân-tit 可貴,不容易獲得。例:你會當按呢想,實...
581 靜態 tsīng-thài
582 靜音 tsīng-im
583 非凡 hui-huân
584 響亮 hiáng-liāng 聲音宏大高昂。例:鐘聲真響亮。Tsin...
585 頂尖 tíng-tsiam
586 預賽 ī-sài/ū-sài
587 頗略仔 phó-lio̍k-á 稍微、約略、些許。見【略略仔】lio̍...
588 領先 líng-sian
589 頭獎 thâu-tsióng
590 頻繁 pîn-huân
591 gia̍h 分量、限定的數目。例:有人有額 ū l...
592 顛峰 tian-hong
593 類似 luī-sū
594 顯著 hián-tù
595 風格 hong-keh
596 高壓 ko-ap
597 高峰 ko-hong
598 高溫 ko-un
599 高潮 ko-tiau 比喻事情最緊張激烈之處。
600 高等 ko-tíng
601 高級 ko-kip 較高尚、尊貴,層次等級較高的。例:阮店...
602 高音 ko-im
603 鬆軟 sang-nńg
604 鹼性 kinn-sìng
605 齊備 tsê-pī 俱備齊全。例:你欲愛的物件,我絕對共你...
606 齊全 tsê-tsuân 詳盡、完備。例:伊準備的資料有齊全無?...
607 𠕇硞硞 tīng-khok-khok 形容堅硬、強硬。例:石頭𠕇硞硞 tsi...
608 𩚨 khiū 形容食物柔軟而有彈性、韌性。例:紅龜粿...
609 𩚨嗲嗲 khiū-teh-teh 形容食物軟而有彈性,嚼勁很夠。例:柿粿...
610 𫝛款 siāng-khuán 相同、一樣。例:逐个人的興趣攏無𫝛款。...
臺灣閩南語常用詞辭典