# 條目 閩南語/台羅 描述
1 一半日仔 tsi̍t-puànn-ji̍t-á/tsi̍t-puànn-li̍t-á 一兩天。例:頭家人真好,我一半日仔無去...
2 一對時 tsi̍t tuì-sî 一晝夜、二十四小時。例:藥仔食落去,到...
3 一日 tsi̍t-ji̍t/tsi̍t-li̍t
4 一日到暗 tsi̍t-ji̍t-kàu-àm/tsi̍t-li̍t-kàu-àm 一天到晚、從早到晚,整天。例:你毋好一...
5 一時 tsi̍t-sî
6 一月日 tsi̍t gue̍h-ji̍t/tsi̍t ge̍h-li̍t 一個月。例:你一月日趁偌濟錢?Lí t...
7 一目𥍉仔 tsi̍t-ba̍k-nih-á 一瞬間、一眨眼。指很短暫的時間。例:對...
8 一睏仔 tsi̍t-khùn-á 1.一陣子、一會兒。例:伊跤手真緊,穡...
9 一觸久仔 tsi̍t-tak-kú-á 一會兒、一下子。
10 一霎仔久 tsi̍t-tiap-á-kú 一瞬間、一下子。形容很短的時間。例:伊...
11 七早八早 tshit-tsá-peh-tsá/tshit-tsá-pueh-tsá 1.一大清早。2.形容時間還早。例:七...
12 三國 Sam-kok
13 三更 sann-kenn/sann-kinn 子時、中夜。指夜間十一時至隔天凌晨一時...
14 三更半暝 sann-kenn-puànn-mê/sann-kinn-puànn-mî 三更半夜;深夜。例:伊昨昏三更半暝才轉...
15 上元暝 Siōng-guân-mê/Siōng-guân-mî 元宵節。見【元宵】Guân-siau ...
16 上午 siōng-ngóo 清晨到中午之間。
17 下元 Hā-guân 下元節。傳統民俗節日之一。農曆十月十五...
18 下午 hā-ngóo 中午過後的時間,指中午十二點到黃昏前的...
19 下半暝 ē-puànn-mê/ē-puànn-mî 下半夜、後半夜。夜晚十二點以後到天亮的...
20 下擺 ē-pái 下次、下回。例:我下擺毋敢矣!Guá ...
21 下早仔 e-tsái-á 1.早上。例:下早仔去較袂熱。E-ts...
22 下旬 hā-sûn
23 下昏 e-hng 1.晚上。例:屘叔仔明仔下昏才會轉來。...
24 下昏暗 e-hng-àm 今晚、今天晚上。
25 下晝 ē-tàu 下午。例:下晝阮欲來去圖書館讀冊。Ē-...
26 下晡 ē-poo 下午。例:下晡我欲招阿美仔去𨑨迌。Ē-...
27 下暗 e-àm 晚上、今晚。例:下暗欲來阮兜予阮請無?...
28 不時 put-sî 隨時、經常。無論什麼時候。例:伊不時嘛...
29 不管時 put-kuán-sî 隨時、任何時候。例:有代誌不管時攏會使...
30 1.三十年為一世,引申為世代。例:世交...
31 世代 sè-tāi 1.朝代、年代。2.指經過一段很久的歲...
32 世紀 sè-kí 計算年代的單位。歐美各國以耶穌降生的那...
33 中旬 tiong-sûn 每月當中的十一日至二十日。
34 中晝時 tiong-tàu-sî 中午。
35 中期 tiong-kî
36 久來 kú--lâi 久而久之。例:我若無提醒,你久來就會袂...
37 久長 kú-tn̂g 長久。時間長遠悠久。例:我看𪜶兩个,會...
38 了後 liáu-āu 之後。 例:你出門了後,伊就醒矣。Lí...
39 事先 sū-sian
40 事後 sū-āu 事務已成定局之後,或事情發生之後。例:...
41 二九暝 Jī-káu-mê/Lī-káu-mî 除夕、大年夜。例:二九暝家家戶戶攏咧圍...
42 hāi 地支的第十二位。例:亥時 hāi sî...
43 tann 1.此時、現在。例:從到今 tsîng...
44 今仔 tann-á 剛剛、剛才。例:我今仔才入門爾爾。Gu...
45 今仔日 kin-á-ji̍t/kin-á-li̍t 今天、今日。例:今仔日是我的生日。Ki...
46 今年 kin-nî 本年。說話時的這一年。例:伊今年十歲。...
47 今後 kim-āu
48 代先 tāi-sing 1.事先、預先。例:代先明呼明唱,才袂...
49 以來 í-lâi
50 以前 í-tsîng 指早於某一段時間之前的時間。例:明仔載...
51 以往 í-óng
52 以後 í-āu 日後、以後、爾後 。指晚於某一段時間之...
53 任內 jīm-lāi/līm-lāi
54 任期 jīm-kî/līm-kî
55 何時 hô-sî
56 倚晝 uá-tàu 傍晌、晌午。接近中午的時候。例:倚晝的...
57 假日 ká-ji̍t/ká-li̍t
58 sing 1.前。指時間上比較早的。例:頭起先 ...
59 公元 kong-guân 西元。歐美諸國以耶穌基督誕生之年為紀元...
60 六月天 la̍k-gue̍h-thinn/la̍k-ge̍h-thinn 農曆六月,夏季天氣最熱的時候。例:紅嬰...
61 tang 1.一年中的第四季。例:冬天 tang...
62 冬天 tang-thinn 見【寒天】kuânn-thinn 條。...
63 冬尾 tang-bué/tang-bé 殘冬。見【年尾】nî-bué 條。
64 刑期 hîng-kî
65 初一 tshe-it/tshue-it 指曆法中每個月的第一天。
66 初初 tshoo-tshoo 起初、起先。剛開始的時候。例:我初初佮...
67 初期 tshoo-kî
68 別日 pa̍t-ji̍t/pa̍t-li̍t 他日、改天。例:今仔日我無閒,別日才去...
69 別日仔 pa̍t-ji̍t-á/pa̍t-li̍t-á 他日、改天。見【另日】līng-ji̍...
70 到時 kàu-sî 屆時,到達一定的時間。例:到時你就知。...
71 到期 kàu-kî 規定的期限已到。例:這張稅單已經到期矣...
72 前年 tsûn--nî 去年的前一年。例:前年伊猶有來相揣。T...
73 前日 tsîng-ji̍t/tsîng-li̍t 前幾天。
74 千古 tshian-kóo
75 gōo 地支的第七位。例:午時 gōo sî(...
76 ngóo 1.地支的第七位,十二生肖中以午屬馬。...
77 午時 gōo-sî 上午十一點到下午一點的時段為午時。一般...
78 半工 puànn-kang 半天。例:我明仔載欲請半工的假。Guá...
79 半年 puànn-nî
80 半日 puànn-ji̍t/puànn-li̍t 半天。指一天的一半。
81 半晡 puànn-poo 半天,或指一天中的一段時間。例:我等你...
82 半暝 puànn-mê/puànn-mî 半夜、深夜。例:翁仔某半暝咧冤家。An...
83 半月日 puànn gue̍h-ji̍t/puànn ge̍h-li̍t 半個月。例:我決定欲請半月日的假來去𨑨...
84 báu 1.地支的第四位。例:卯時 báu s...
85 即時 tsik-sî 立刻、馬上。例:伊聽著消息,即時就趕轉...
86 原早 guân-tsá 原先、早先。例:原早的路無蓋大條。Gu...
87 古今 kóo-kim
88 古代 kóo-tāi
89 古早 kóo-tsá 很久之前、古代。例:古早時代,「玉井」...
90 古老 kóo-ló
91 另日 līng-ji̍t/līng-li̍t 他日、改天。例:另日咱才做伙食飯。Lī...
92 同時 tông-sî 同一個時候。
93 向時 hiàng-sî 從前、昔日。例:伊向時咧教冊。I h...
94 四季 sù-kuì 春、夏、秋、冬四時的總稱。
95 四常 sù-siông 時常、經常。例:我四常去圖書館查資料。...
96 地支 tē-tsi/tuē-tsi 古代計時的符號,包括「子」(tsú)、...
97 jîm/lîm 天干的第九位。
98 夏日 hā-ji̍t/hā-li̍t
99 晚上。例:夜班 iā-pan、夜間部 ...
100 夜間 iā-kan
101 大前年 tuā-tsûn--nî 前年的前一年,即今年以前的第三年。
102 大後年 tuā-āu--nî 後年之後的第一年。例:伊這過出國,著愛...
103 大後日 tuā-āu--ji̍t/tuā-āu--li̍t 大後天。例:伊講伊大後日會倒轉來。I ...
104 大昨日 tuā-tso̍h--ji̍t/tuā-tso̍h--li̍t 大前天。
105 天光 thinn-kng 天亮、破曉。例:天光矣,你好起來讀冊矣...
106 天時 thian-sî 自然有利的時機。例:天時不如地利。Th...
107 子時 tsú-sî 指晚上十一點到隔天凌晨一點的時間。
108 季節 kuì-tseh/kuì-tsueh 時節。四季和二十四節氣的合稱。一年中,...
109 定定 tiānn-tiānn 1.靜止不動。例:伊徛定定毋敢烏白振動...
110 定時 tīng-sî
111 定期 tīng-kî 預定或固定的日期或期限。例:定期存款 ...
112 寒假 hân-ká
113 寬限 khuan-hān 延期。放寬、延長期限。例:請你閣予我寬...
114 將來 tsiong-lâi 未來。尚未到的時候。例:將來會發生啥代...
115 對時 tuì-sî 從某一時辰到第二天同一時辰,即二十四小...
116 tsī 地支的第六位。例:巳時 tsī-sî(...
117 平常 pîng-siông 1.平時,一般日子。例:今仔日的天氣佮...
118 平常時 pîng-siông-sî 平時。例:伊平常時攏無咧運動。I pî...
119 平日 pîng-ji̍t/pîng-li̍t
120 平時 pîng-sî
121 年久月深 nî-kú-gue̍h-tshim/nî-kú-ge̍h-tshim 久而久之、日積月累、經年累月。經歷過一...
122 年代 nî-tāi
123 年份 nî-hūn
124 年兜 nî-tau 年尾、年跟腳。指年終歲暮將近過年的那幾...
125 年初 nî-tshe/nî-tshue
126 年尾 nî-bué/nî-bé 年終、歲未。
127 年底 nî-té/nî-tué 年尾、年終。一年的最後期間。例:年底欲...
128 年度 nî-tōo 為處理事務方便而規定的,有一定起訖日期...
129 年限 nî-hān 限定的年數。
130 年頭 nî-thâu 一年的開始。例:新正年頭 sin-ts...
131 幾工 kuí kang 幾天。常用於疑問句。例:這愛幾工才會完...
132 幾若工 kuí-nā kang 好幾天、許多天。例:伊幾若工無來上班矣...
133 底時 tī-sî 何時。什麼時候。例:你底時欲來𨑨迌?L...
134 底當時 tī-tang-sî 何時、什麼時候。例:彼齣電影底當時欲搬...
135 延期 iân-kî
136 彼一日 hit-tsi̍t-ji̍t/hit-tsi̍t-li̍t 那一天。
137 彼擺 hit pái 那次。例:彼擺予你閃過,這擺你愛照步來...
138 彼時 hit-sî 那時、當時。例:伊出代誌彼時,我佇厝裡...
139 彼站 hit-tsām 那陣子、那個時候。離現在比較遠的一段時...
140 彼陣 hit-tsūn 那時、那陣子。例:彼陣我一个人蹛佇山頂...
141 往年 óng-nî 過去、從前。過去的年歲。
142 往擺 íng-pái 以前、早先。例:往擺伊足無愛來阮兜。Í...
143 往日 óng-ji̍t/óng-li̍t 過去、以往。過去的日子。
144 往時 íng-sî 從前、過去。例:往時伊是阮的厝邊。Ín...
145 往過 íng-kuè/íng-kè 以往、以前。例:往過伊攏會來揣阮老爸開...
146 āu 1.指時間次序上比較晚的。例:後來 ā...
147 後來 āu--lâi 指一段時間之後。
148 後個月 āu kò gue̍h/āu kò ge̍h 下個月。
149 後年 āu-nî 明年的明年。
150 後擺 āu-pái 1.下次、下回。例:後擺你若閣脫箠,我...
151 後日 āu--ji̍t/āu--li̍t 後天。明天的明天。例:阮大舅後日欲去宜...
152 後日 āu-ji̍t/āu-li̍t 日後、以後。未來的日子。例:這層代誌咱...
153 後月日 āu gue̍h-ji̍t/āu ge̍h-li̍t 下個月。例:這筆錢你後月日愛會記得還我...
154 從來 tsiông-lâi
155 從此 tsiông-tshú
156 bōo 天干的第五位,也指排序或等級為第五。例...
157 sut 地支的第十一位。例:戌時 sut-sî...
158 成月日 tsiânn gue̍h-ji̍t/tsiânn ge̍h-li̍t 個把月、一個月左右。例:伊失蹤成月日矣...
159 戰國 tsiàn-kok
160 拄好 tú-hó 1.剛好、湊巧。例:你來了誠拄好。Lí...
161 拄才 tú-tsiah 剛才、不久以前。例:拄才我明明有聽著人...
162 拜一 pài-it 星期一。例:阮拜一欲考試。Guán p...
163 kòo 1.以前的、舊的。例:故事 kòo-s...
164 日夜 ji̍t-iā/li̍t-iā
165 日子 ji̍t-tsí/li̍t-tsí 1.時間、期間。例:日子過了真緊。Ji...
166 日常 ji̍t-siông/li̍t-siông 平常、平日。
167 日後 ji̍t-āu/li̍t-āu 以後、將來。例:你著好好仔拍拚,日後才...
168 日時 ji̍t--sî/li̍t--sî 白天。例:伊日時攏無佇厝裡。I ji̍...
169 日時仔 ji̍t--sî-á/li̍t--sî-á 白天。例:你哪會日時仔就咧睏?Lí n...
170 日期 ji̍t-kî/li̍t-kî 發生某件事的確定日子或者期間。
171 日程 ji̍t-tîng/li̍t-tîng
172 日間 ji̍t-kan/li̍t-kan
173 tsá 1.早上、清晨。例:透早 thàu-t...
174 早前 tsá-tsîng 早先、以前。例:早前逐家攏是用茶箍咧洗...
175 早年 tsá-nî 指往年、先前。例:早年伊捌出國。Tsá...
176 早慢 tsá-bān 遲早。指不拘時間快慢,一定會發生。例:...
177 早日 tsá-ji̍t/tsá-li̍t 1.從前。例:伊早日是牽牛車的,這馬變...
178 早晏 tsá-uànn 早晚。早晨與晚間。例:天氣咧變誠緊,早...
179 早暗 tsá-àm 早晚。早晨與晚間。例:你早暗愛會記得食...
180 早期 tsá-kî
181 早起時仔 tsá-khí-sî-á 早上。例:早起時仔去運動較涼。Tsá-...
182 明仔日 bîn-á-ji̍t/bîn-á-li̍t 明天、明日。例:今仔日的代誌上好莫拖到...
183 明仔早起 bîn-á-tsá-khí 明天早上。例:明仔早起我欲佮阮阿公去運...
184 明仔暗 bîn-á-àm 明天晚上。例:明仔暗我就欲坐車轉去下港...
185 明仔載 bîn-á-tsài 明天、明日。例:明仔載的代誌明仔載才閣...
186 明年 mê-nî 次年、來歲。例:伊明年就畢業矣。I m...
187 tshun 1.一年四季中的第一季。例:春天 ts...
188 春夏 tshun-hā
189 春天 tshun-thinn 春季。四季之首。
190 昨日 tso̍h--ji̍t/tso̍h--li̍t 前天。例:𪜶兩翁仔某昨日就出國去𨑨迌矣...
191 昨昏 tsa-hng 昨天。例:昨昏是上尾一工,今仔日已經袂...
192 昨暗 tsa-àm 昨晚、昨夜。例:昨暗伊無轉來睏。Tsa...
193 昨暝 tsa-mê/tsa-mî 昨夜。例:你昨暝是去做賊仔呢?無,精神...
194 時代 sî-tāi 時期、世代。例:時代無仝款矣。Sî-t...
195 時候 sî-hāu 1.時間。例:這馬是啥物時候矣?Tsi...
196 時光 sî-kong
197 時刻 sî-khik
198 時數 sî-sòo
199 時日 sî-ji̍t/sî-li̍t
200 時時刻刻 sî-sî-khik-khik 無時無刻。例:我時時刻刻都咧思念你。G...
201 時期 sî-kî
202 時段 sî-tuānn
203 時辰 sî-sîn 1.將一天按照十二地支的順序,分為子、...
204 時間 sî-kan 1.泛指時刻的長短,單位為秒、分、時、...
205 時陣 sî-tsūn 時候。例:你啥物時陣欲轉來?Lí si...
206 uànn 晚、遲。例:你毋通睏甲遐晏。Lí m̄...
207 tàu 1.中午時分。例:中晝 tiong-t...
208 poo 1.半天。例:下晡 ē-poo(下午)...
209 暑期 sú-kî
210 暗時 àm-sî 夜晚、晚上。例:暗時你莫佇外口拋拋走。...
211 暗暝 àm-mê/àm-mî 夜晚。例:無月光的暗暝。Bô gue̍...
212 暗頭仔 àm-thâu-á 傍晚、天剛黑的時候。例:阮翁差不多暗頭...
213 mê/mî 夜、晚。例:規暝無睏 kui mê b...
214 暝尾 mê-bué/mî-bé 指夜色將盡,天色將明的那一段時間。例:...
215 暝日 mê-ji̍t/mî-li̍t 日夜、晝夜。黑夜與白天,也就是指一整天...
216 暝時 mê--sî/mî--sî 夜晚。夜裡,晚上。例:暝時毋睏,日時才...
217 暫時 tsiām-sî 短時間。例:咱暫時莫見面。Lán ts...
218 最後 tsuè-āu 時間或次序上居於最末的位置。
219 最近 tsuè-kīn/tsuè-kūn
220 會期 huē-kî
221 月中 gue̍h-tiong/ge̍h-tiong 指每一個月的中旬。
222 月份 gue̍h-hūn/ge̍h-hūn
223 月光暝 gue̍h-kng-mê/ge̍h-kng-mî 月夜。有月光的夜晚。
224 月初 gue̍h-tshe/ge̍h-tshue 月頭、上旬。一個月剛開始的頭幾天。
225 月半 gue̍h-puànn/ge̍h-puànn 陰曆每月的十五日,是一個月裡,月最圓的...
226 月外日 gue̍h-guā-ji̍t/ge̍h-guā-li̍t 一個多月。例:伊愛閣月外日才會轉來。I...
227 月尾 gue̍h-bué/ge̍h-bé 月底。指一個月的最後幾天。例:伊月尾欲...
228 月頭 gue̍h-thâu/ge̍h-thâu 月初。每月起初的幾天。例:我月頭愛納厝...
229 有一日 ū-tsi̍t-ji̍t/ū-tsi̍t-li̍t 有一天。例:有一日,我一定會成功。Ū-...
230 有史以來 iú-sú í-lâi
231 有時仔 ū-sî-á 有時候、偶爾。例:伊有時仔嘛會共我鬥跤...
232 有時有陣 ū-sî-ū-tsūn 1.定時、有時間性。例:海水起落是有時...
233 有時陣 ū-sî-tsūn 有時候、偶爾。例:伊有時陣會來阮兜𨑨迌...
234 有當時仔 ū-tang-sî-á 偶爾、有時候。例:伊的性地真好,毋過有...
235 期間 kî-kan 在特定的期限內。
236 期限 kî-hān 某一個限定的時間點。
237 未來 bī-lâi 將來。相對於現在、過去來說。
238 檔期 tóng-kî
239 欲暗仔 beh-àm-á/bueh-àm-á 傍晚。快要天黑的時候。例:欲暗仔外口較...
240 正月 tsiann--gue̍h/tsiann--ge̍h 農曆一月。
241 正當時 tsiànn-tong-sî 形容時機剛好,適合做某件特別的事情。例...
242 正著時 tsiànn-tio̍h-sî 當令。適合的時令。例:正月時的柑仔正著...
243 此時 tshú-sî
244 歲月 suè-gua̍t
245 歷代 li̍k-tāi
246 歷來 li̍k-lâi
247 每年 muí-nî 每一年。例:公司每年攏有發獎金予伊。K...
248 每日 muí-ji̍t/muí-li̍t 每天。例:自從離開故鄉,每日思念爸母。...
249 民國 Bîn-kok
250 深夜 tshim-iā 半夜、子夜。深更半夜。
251 清代 Tshing-tāi
252 熱人 jua̍h--lâng/lua̍h--lâng 夏天。一年四季中的第二季。例:熱人到矣...
253 熱天 jua̍h-thinn/lua̍h-thinn 夏天。一年四季中的第二個季節,一般而言...
254 現今 hiān-kim
255 現代 hiān-tāi 當代,目前所處的時代。
256 現此時 hiān-tshú-sî 現在、目前。例:現此時的人攏較會曉享受...
257 當今 tong-kim
258 當代 tong-tāi
259 當前 tong-tsiân
260 當咧 tng-teh 正在、正值。表示進行貌與持續貌。例:我...
261 當年 tong-nî 從前。例:當年恁阿爸做生理趁足濟錢。T...
262 當日 tong-ji̍t/tong-li̍t
263 當時 tong-sî 從前、那時候。例:當時囡仔攏猶細漢,愛...
264 當頭白日 tng-thâu-pe̍h-ji̍t/tng-thâu-pe̍h-li̍t 大白天。特別強調說話的當時為白天。例:...
265 kuí 天干的第十位,也是末位。
266 百年 pah-nî
267 目前 bo̍k-tsiân 最近、現在。例:目前我攏無閒通佮你見面...
268 目𥍉仔 ba̍k-nih-á 轉眼、瞬間。形容時間很短。例:拄才出大...
269 眼前 gán-tsiân 目前、現在。例:眼前咱愛先解決錢的問題...
270 瞬間 sùn-kan
271 短期 té-kî 短暫的時間。
272 禮拜日 lé-pài-ji̍t/lé-pài-li̍t 星期天、星期日,簡稱為「禮拜」。例:教...
273 tshiu 1.一年中的第三季。例:秋季 tshi...
274 秋冬 tshiu-tang
275 秋天 tshiu-thinn
276 空前 khong-tsiân
277 等一下 tán--tsi̍t-ē 見【等咧】tán--leh 條。
278 等咧 tán--leh 等一下、稍待片刻。例:等咧伊就會來。T...
279 等等 tíng-tíng
280 tseh/tsueh 1.節日。例:年節 nî-tseh(春...
281 節氣 tseh-khuì/tsueh-khuì 農曆根據地球在公轉軌道上運行的位置,每...
282 紀元 kì-guân
283 終年 tsiong-nî
284 翻點 huan-tiám 過午夜十二點。通常用在熬夜做事情。例:...
285 老早 láu-tsá 很久以前。例:我老早就知影伊有問題。G...
286 自來 tsū-lâi 從來。從以前到現在。例:伊自來就毋捌破...
287 自從 tsū-tsiông
288 舊年 kū-nî 去年。例:伊舊年考無牢,今年閣考,考了...
289 船期 tsûn-kî 開船的日期、時間。
290 落尾 lo̍h-bué/lo̍h-bé 後來、最後。例:落尾我就去高雄讀冊。L...
291 落後年 loh-āu--nî 大後年。後年之後的第一年。例:𪜶按算落...
292 落後日 loh-āu--ji̍t/loh-āu--li̍t 大後天。例:阮落後日欲來去下港𨑨迌。G...
293 落昨日 loh-tso̍h--ji̍t/loh-tso̍h--li̍t 大前天。前天的前一日。例:伊落昨日才對...
294 西元 se-guân
295 規年迵天 kui-nî-thàng-thinn 一整年。例:伊規年迵天攏佇國外。I k...
296 起先 khí-sing
297 起初 khí-tshoo
298 軟晡 nńg-poo 傍晚陽光轉弱的時候。例:等軟晡才來去買...
299 較停仔 khah-thîng-á 等一下。稍候片刻。例:伊較停仔若轉來,...
300 kīn/kūn 1.指時間、地點、血統、關係等方面距離...
301 近代 kīn-tāi/kūn-tāi
302 近來 kīn-lâi/kūn-lâi 最近。說話前後不久的日子。例:伊近來的...
303 近年 kīn-nî/kūn-nî
304 近日 kīn-ji̍t/kūn-li̍t
305 近期 kīn-kî/kūn-kî
306 透中晝 thàu-tiong-tàu 正午。日正當中的時候。例:阿仁透中晝毋...
307 透日 thàu-ji̍t/thàu-li̍t 整天、整日。例:伊穡頭真濟,透日攏咧趕...
308 逐年 ta̍k-nî 每年。例:伊逐年攏會出國去𨑨迌。I t...
309 逐暗 ta̍k-àm 每天晚上。例:樓頂逐暗攏足吵的。Lâu...
310 這時 tsit-sî
311 這站 tsit-tsām 這陣子、現在。說話當時的前後一段時間或...
312 這聲 tsit-siann 這下子、這回。這一次、就在這時候。例:...
313 這過 tsit-kuè/tsit-kè 這次。例:這過的風颱誠大,你愛提早預防...
314 這陣 tsit-tsūn 現在。當下這個時刻。例:你這陣有啥物拍...
315 這馬 tsit-má 現在。例:這馬的人攏罕得寫批矣。Tsi...
316 通常 thong-siông 一般來說、大部分的時候是這樣。例:我通...
317 連日 liân-ji̍t/liân-li̍t
318 週年 tsiu-nî
319 週期 tsiu-kî
320 進前 tsìn-tsîng 1.以前、從前。例:伊進前蹛佇臺北。I...
321 過去 kuè-khì/kè-khì 1.已往、從前。例:過去阮是真好的朋友...
322 過後 kuè-āu/kè-āu 過了之後。例:代誌過後,就莫閣提起。T...
323 過時 kuè-sî/kè-sî 退流行,不合時宜。例:過時賣曆日。Ku...
324 地支的第十位。例:酉時 iú-sî(下...
325 長久 tn̂g-kú
326 長年 tn̂g-nî
327 長期 tn̂g-kî
328 jūn/lūn 曆法中年、月、日的劃分與回歸年的長度不...
329 閏月 jūn-gue̍h/lūn-ge̍h 陰曆以月球繞地球一周為一個月,小月二十...
330 閒工 îng-kang 閒工夫。閒暇無事的時間。例:你若有閒工...
331 閬月 làng-gue̍h/làng-ge̍h 1.隔月。例:這跤會仔錢閬月收一擺。T...
332 陽曆 iông-li̍k 陽曆。根據地球繞太陽公轉的周期所制定的...
333 隔年 keh-nî 明年、翌年。
334 隔日 keh-ji̍t/keh-li̍t 次日、隔天。第二天,隔了一天的時間。
335 隔暝 keh-mê/keh-mî 隔夜。經過一夜。例:孔子公,毋敢收人隔...
336 隔轉工 keh-tńg-kang 翌日、隔天。例:伊人艱苦厝內的人緊共送...
337 隔轉年 keh-tńg-nî 翌年、明年。第二年。例:伊2003年有...
338 隔轉日 keh-tńg-ji̍t/keh-tńg-li̍t 翌日、次日。第二天。例:伊敲電話講欲來...
339 隨時 suî-sî 1.任何時候、無論何時。例:行路的時,...
340 頂冬 tíng-tang 去年。例:頂冬的收成袂䆀。Tíng-t...
341 頂半暝 tíng-puànn-mê/tíng-puànn-mî 上半夜、前半夜。夜晚以後到午夜十二點之...
342 頂幫 tíng-pang 上次,前一次。例:頂幫毋是已經修理好矣...
343 頂擺 tíng-pái 上次、前回。例:錢我頂擺就納去矣。Ts...
344 頂日 tíng-ji̍t/tíng-li̍t 前幾天、前幾日。前天往前算的幾天。例:...
345 頂日仔 tíng-ji̍t-á/tíng-li̍t-á 前幾天。例:頂日仔𪜶規家伙仔有來我遮。...
346 頂晡 tíng-poo 早上、上午。例:𪜶頂晡就出去矣,暗時才...
347 頂月 tíng-gue̍h/tíng-ge̍h 上個月。例:伊頂月無納會仔錢。I tí...
348 頂月日 tíng gue̍h-ji̍t/tíng ge̍h-li̍t 上個月。例:𪜶阿公頂月日拄才過身去。I...
349 頂過 tíng-kuè/tíng-kè 上次。例:這層代誌咱頂過已經講過矣!T...
350 預先 ī-sian/ū-sian
351 頭先 thâu-sing 起初、起先。在時間或事情流程上比較早的...
352 黃昏 hông-hun 傍晚。太陽將落,天快黑的時候。例:黃昏...
353 𫝛年 siāng-nî 同一年。例:阮兩个是𫝛年生的,攏相龍。...
354 𫝛時 siāng-sî 同時。例:真拄好,𪜶兩个𫝛時到位。Ts...
臺灣閩南語常用詞辭典