# 條目 閩南語/台羅 描述
1 一四界 tsi̍t-sì-kè/tsi̍t-sì-kuè 遍地、到處。例:物件毋通掖甲一四界。M...
2 一邊 tsi̍t-pinn
3 下底 ē-té/ē-tué 下面、底下。與「頂面」(tíng-bī...
4 下跤 ē-kha 下面、底下。例:貓睏佇椅仔下跤。Nia...
5 下面 ē-bīn
6 世間 sè-kan 世界上。
7 tiong 1.方位名。四方之中。例:中央 tio...
8 中區 tiong-khu
9 中心 tiong-sim 1.正中央的位置。2.事務的核心。3....
10 中西 tiong-se
11 五路 ngóo-lōo 各路、各處。指東、西、南、北、中五個方...
12 人世 jîn-sè/lîn-sè
13 人間 jîn-kan/lîn-kan
14 他鄉 thann-hiong
15 倒手爿 tò-tshiú-pîng 左邊、左側。例:你欲揣彼間厝佇倒手爿。...
16 倒爿 tò-pîng 左邊、左側。例:你頭拄仔講的彼間店是佇...
17 倒踏 tò-ta̍h 1.反方向的。例:倒踏蹬 tò-ta̍...
18 倒面 tò-bīn 1.左面、左邊。例:伊坐佇我的倒面。I...
19 lāi 1.裡。裡面。例:厝內 tshù-lā...
20 luē 1.裡。裡面。例:內容 luē-iôn...
21 內外 lāi-guā 裡面和外面。
22 內底 lāi-té/lāi-tué 裡面、內部。例:這跤皮箱內底貯啥物?T...
23 內面 lāi-bīn 裡面、內部。例:裘仔內面愛閣加穿一領膨...
24 全球 tsuân-kiû
25 兩岸 lióng-huānn
26 六合 lio̍k-ha̍p 天地。上下和東西南北四方,泛指天下或宇...
27 別位 pa̍t-uī 其他的地方。例:咱來去別位𨑨迌。Lán...
28 tsiân 1.位置在正面或靠近開頭的。例:眼前 ...
29 tsîng 1.位置在正面或靠近開頭的。例:頭前 ...
30 前後 tsîng-āu 1.指先後。例:伊講的話前後顛倒反,毋...
31 勝地 sìng-tē/sìng-tuē
32 方位。例:角勢 kak-sì(方位)。...
33 北爿 pak-pîng 北邊。北方。
34 區域 khu-hi̍k 地區、範圍。
35 區段 khu-tuānn
36 半空中 puànn-khong-tiong 半空、空中。例:代誌按呢一直吊佇半空中...
37 南北 lâm-pak
38 原位 guân-uī 原來的位置。例:物件用好,愛囥蹛原位。...
39 口面 kháu-bīn 外面。外頭、外部。
40 各地 kok-tē/kok-tuē
41 hiòng 1.面對、趨向。例:向北 hiòng ...
42 向前 hiòng-tsiân 往前、向著前方。例:向前閣行幾步仔就看...
43 四方 sì-hng 東、南、西、北,泛指四處各地。例:闊喙...
44 四海 sù-hái 到處、四處。古代人認為中國四周環海,所...
45 四爿 sì-pîng 1.四周圍。例:彼間厝的四爿攏是山。H...
46 四界 sì-kè/sì-kuè 到處、處處。例:四界走 sì-kè t...
47 四箍圍仔 sì-khoo-uî-á 四周。例:遮四箍圍仔攏是塗沙。Tsia...
48 四箍輾轉 sì-khoo-liàn-tńg 四周、周遭。例:你去四箍輾轉揣看覓,看...
49 四邊 sì-pinn 周邊。四周圍。例:四邊恬靜,干焦有鳥仔...
50 四面 sì-bīn 東、南、西、北四方。也泛指四周圍。例:...
51 國內外 kok-lāi-guā
52 國外 kok-guā
53 國度 kok-tōo
54 地下 tē-hā/tuē-hā 1.地面以下。2.指不公開、祕密的。例...
55 地帶 tē-tài/tuē-tài
56 地盤 tē-puânn/tuē-puânn 地頭。用特殊情勢所占據或控制的勢力範圍...
57 地頭 tē-thâu/tuē-thâu 1.地方。例:遮的地頭你有熟無?Tsi...
58 場所 tiûnn-sóo 活動的地方。
59 塗跤 thôo-kha 地面、地上、地板。例:你的物件落佇塗跤...
60 kíng 1.國界。例:入境 ji̍p-kíng...
61 境內 kíng-lāi
62 境地 kíng-tē/kíng-tuē
63 外口 guā-kháu 外面、外頭、外邊。例:伊拄才對外口轉來...
64 外海 guā-hái
65 外面 guā-bīn 見【外口】guā-kháu 條。
66 外頭 guā-thâu 外面、外邊。例:外頭佮內頭攏伊咧扞。G...
67 大地 tāi-tē/tāi-tuē
68 大海 tuā-hái
69 天下 thian-hā 整個世界。例:天下太平 thian-h...
70 天地 thinn-tē/thinn-tuē 1.天空和地表。例:天地顛倒反 thi...
71 天涯 thian-gâi
72 天邊 thinn-pinn
73 天際 thian-tsè
74 宇宙 ú-tiū
75 定點 tīng-tiám
76 sik 指空間範圍較小的房間,如教室、寢室等。...
77 室內 sik-lāi
78 室外 sik-guā
79 寶島 pó-tó/pó-tóo
80 對岸 tuì-huānn
81 對面 tuì-bīn 1.相對的一面。例:對面的樓仔厝聽講欲...
82 小島 sió-tó
83 就近 tsiū-kīn/tsiū-kūn 取近捨遠。例:就近去買就好。Tsiū-...
84 尻川後 kha-tshng-āu 背後、後面。例:伊佇尻川後講人的歹話。...
85 山區 suann-khu
86 岸邊 huānn-pinn
87 工地 kang-tē/kang-tuē
88 平原 pîng-guân
89 床頭 tshn̂g-thâu
90 底部 té-pōo/tué-pōo
91 後壁 āu-piah 1.背面、後面。2.背後、暗中。例:莫...
92 後斗 āu-táu 指小貨車或轎車上專門用來裝載貨物的廂形...
93 後面 āu-bīn 1.人體或物體背面、靠後的部分。2.次...
94 所在 sóo-tsāi 地方。例:這个所在真鬧熱。Tsit ê...
95 手中 tshiú-tiong
96 據點 kì-tiám/kù-tiám
97 文山 Bûn-san
98 斜角 tshua̍h-kak 對角。
99 hong 1.位置、方向 。例:東方 tang-...
100 方位 hong-uī
101 方向 hong-hiòng 指東西南北上下等區別。例:你對這个方向...
102 tang 1.方位名,與「西」相對。例:東爿 t...
103 東岸 tang-huānn
104 桌面 toh-bīn
105 桌頂 toh-tíng 桌上。例:桌頂食飯,桌跤放屎。Toh-...
106 欄位 nuâ-uī
107 正手爿 tsiànn-tshiú-pîng 右邊。例:你的正手爿有一本冊,提過來予...
108 正爿 tsiànn-pîng 右邊。方位名。與「左邊」相對。
109 水域 tsuí-hi̍k
110 水底 tsuí-té
111 河邊 hô-pinn
112 流域 liû-hi̍k
113 海上 hái-siōng
114 海內外 hái-lāi-guā
115 海域 hái-hi̍k
116 海外 hái-guā
117 海灣 hái-uan
118 海邊 hái-pinn
119 港墘 káng-kînn 溪流旁邊,也就是指溪流附近。例:港墘彼...
120 湖面 ôo-bīn
121 溪頭 Khe-thâu/Khue-thâu
122 災區 tsai-khu
123 版圖 pán-tôo
124 王國 ông-kok
125 異國 ī-kok
126 異鄉 ī-hiong
127 發源地 huat-guân-tē/huat-guân-tuē
128 禁區 kìm-khu
129 空中 khong-tiong
130 空位 khang-uī
131 空間 khong-kan 1.上下及左右四方,即物體存在、活動的...
132 窗外 thang-guā
133 竹跤 tik-kha 竹林底下。
134 範圍 huān-uî 界限、領域。
135 總部 tsóng-pōo
136 背後 puē-āu
137 胸前 hing-tsîng
138 --lí 指特定的空間範圍。例:伊佇厝裡無出門。...
139 西區 se-khu
140 西南 se-lâm
141 視野 sī-iá
142 跤兜 kha-tau 1.附近、左右。例:伊差不多五十歲彼跤...
143 這搭 tsit-tah 這裡。例:這搭的人攏誠親切。Tsit-...
144 pinn 1.旁邊。例:你閃較邊仔咧!Lí si...
145 邊仔 pinn--á 旁邊、近側。
146 邊界 pian-kài
147 鄰近 lîn-kīn/lîn-kūn
148 野外 iá-guā
149 闊莽莽 khuah-bóng-bóng 形容非常遼闊,一望無垠。例:一片闊莽莽...
150 闊閬閬 khuah-lòng-lòng 非常寬闊。例:一間厝闊閬閬。Tsi̍t...
151 附近 hù-kīn/hù-kūn
152 隔壁 keh-piah 1.相隔一個牆壁的空間,或指空間上緊鄰...
153 頂下 tíng-ē 上下、前後。指順序的前後,或空間的上下...
154 頂懸 tíng-kuân 上面、上頭。例:酒囥下跤格,汽水囥頂懸...
155 領域 líng-hi̍k
156 頭頂 thâu-tíng
157 風喙口 hong-tshuì-kháu 風口。因為沒有外物的屏障而造成風勢特別...
臺灣閩南語常用詞辭典