# 條目 閩南語/台羅 描述
1 一半日仔 tsi̍t-puànn-ji̍t-á/tsi̍t-puànn-li̍t-á 一兩天。例:頭家人真好,我一半日仔無去...
2 一四界 tsi̍t-sì-kè/tsi̍t-sì-kuè 遍地、到處。例:物件毋通掖甲一四界。M...
3 一對時 tsi̍t tuì-sî 一晝夜、二十四小時。例:藥仔食落去,到...
4 一日 tsi̍t-ji̍t/tsi̍t-li̍t
5 一日到暗 tsi̍t-ji̍t-kàu-àm/tsi̍t-li̍t-kàu-àm 一天到晚、從早到晚,整天。例:你毋好一...
6 一時 tsi̍t-sî
7 一月日 tsi̍t gue̍h-ji̍t/tsi̍t ge̍h-li̍t 一個月。例:你一月日趁偌濟錢?Lí t...
8 一目𥍉仔 tsi̍t-ba̍k-nih-á 一瞬間、一眨眼。指很短暫的時間。例:對...
9 一睏仔 tsi̍t-khùn-á 1.一陣子、一會兒。例:伊跤手真緊,穡...
10 一觸久仔 tsi̍t-tak-kú-á 一會兒、一下子。
11 一邊 tsi̍t-pinn
12 一霎仔久 tsi̍t-tiap-á-kú 一瞬間、一下子。形容很短的時間。例:伊...
13 七早八早 tshit-tsá-peh-tsá/tshit-tsá-pueh-tsá 1.一大清早。2.形容時間還早。例:七...
14 三國 Sam-kok
15 三更 sann-kenn/sann-kinn 子時、中夜。指夜間十一時至隔天凌晨一時...
16 三更半暝 sann-kenn-puànn-mê/sann-kinn-puànn-mî 三更半夜;深夜。例:伊昨昏三更半暝才轉...
17 上元暝 Siōng-guân-mê/Siōng-guân-mî 元宵節。見【元宵】Guân-siau ...
18 上午 siōng-ngóo 清晨到中午之間。
19 下元 Hā-guân 下元節。傳統民俗節日之一。農曆十月十五...
20 下午 hā-ngóo 中午過後的時間,指中午十二點到黃昏前的...
21 下半暝 ē-puànn-mê/ē-puànn-mî 下半夜、後半夜。夜晚十二點以後到天亮的...
22 下底 ē-té/ē-tué 下面、底下。與「頂面」(tíng-bī...
23 下擺 ē-pái 下次、下回。例:我下擺毋敢矣!Guá ...
24 下早仔 e-tsái-á 1.早上。例:下早仔去較袂熱。E-ts...
25 下旬 hā-sûn
26 下昏 e-hng 1.晚上。例:屘叔仔明仔下昏才會轉來。...
27 下昏暗 e-hng-àm 今晚、今天晚上。
28 下晝 ē-tàu 下午。例:下晝阮欲來去圖書館讀冊。Ē-...
29 下晡 ē-poo 下午。例:下晡我欲招阿美仔去𨑨迌。Ē-...
30 下暗 e-àm 晚上、今晚。例:下暗欲來阮兜予阮請無?...
31 下跤 ē-kha 下面、底下。例:貓睏佇椅仔下跤。Nia...
32 下面 ē-bīn
33 不時 put-sî 隨時、經常。無論什麼時候。例:伊不時嘛...
34 不管時 put-kuán-sî 隨時、任何時候。例:有代誌不管時攏會使...
35 1.三十年為一世,引申為世代。例:世交...
36 世代 sè-tāi 1.朝代、年代。2.指經過一段很久的歲...
37 世紀 sè-kí 計算年代的單位。歐美各國以耶穌降生的那...
38 世間 sè-kan 世界上。
39 tiong 1.方位名。四方之中。例:中央 tio...
40 中區 tiong-khu
41 中心 tiong-sim 1.正中央的位置。2.事務的核心。3....
42 中旬 tiong-sûn 每月當中的十一日至二十日。
43 中晝時 tiong-tàu-sî 中午。
44 中期 tiong-kî
45 中西 tiong-se
46 久來 kú--lâi 久而久之。例:我若無提醒,你久來就會袂...
47 久長 kú-tn̂g 長久。時間長遠悠久。例:我看𪜶兩个,會...
48 了後 liáu-āu 之後。 例:你出門了後,伊就醒矣。Lí...
49 事先 sū-sian
50 事後 sū-āu 事務已成定局之後,或事情發生之後。例:...
51 二九暝 Jī-káu-mê/Lī-káu-mî 除夕、大年夜。例:二九暝家家戶戶攏咧圍...
52 五路 ngóo-lōo 各路、各處。指東、西、南、北、中五個方...
53 hāi 地支的第十二位。例:亥時 hāi sî...
54 人世 jîn-sè/lîn-sè
55 人間 jîn-kan/lîn-kan
56 tann 1.此時、現在。例:從到今 tsîng...
57 今仔 tann-á 剛剛、剛才。例:我今仔才入門爾爾。Gu...
58 今仔日 kin-á-ji̍t/kin-á-li̍t 今天、今日。例:今仔日是我的生日。Ki...
59 今年 kin-nî 本年。說話時的這一年。例:伊今年十歲。...
60 今後 kim-āu
61 他鄉 thann-hiong
62 代先 tāi-sing 1.事先、預先。例:代先明呼明唱,才袂...
63 以來 í-lâi
64 以前 í-tsîng 指早於某一段時間之前的時間。例:明仔載...
65 以往 í-óng
66 以後 í-āu 日後、以後、爾後 。指晚於某一段時間之...
67 任內 jīm-lāi/līm-lāi
68 任期 jīm-kî/līm-kî
69 何時 hô-sî
70 倒手爿 tò-tshiú-pîng 左邊、左側。例:你欲揣彼間厝佇倒手爿。...
71 倒爿 tò-pîng 左邊、左側。例:你頭拄仔講的彼間店是佇...
72 倒踏 tò-ta̍h 1.反方向的。例:倒踏蹬 tò-ta̍...
73 倒面 tò-bīn 1.左面、左邊。例:伊坐佇我的倒面。I...
74 倚晝 uá-tàu 傍晌、晌午。接近中午的時候。例:倚晝的...
75 假日 ká-ji̍t/ká-li̍t
76 sing 1.前。指時間上比較早的。例:頭起先 ...
77 lāi 1.裡。裡面。例:厝內 tshù-lā...
78 luē 1.裡。裡面。例:內容 luē-iôn...
79 內外 lāi-guā 裡面和外面。
80 內底 lāi-té/lāi-tué 裡面、內部。例:這跤皮箱內底貯啥物?T...
81 內面 lāi-bīn 裡面、內部。例:裘仔內面愛閣加穿一領膨...
82 全球 tsuân-kiû
83 兩岸 lióng-huānn
84 公元 kong-guân 西元。歐美諸國以耶穌基督誕生之年為紀元...
85 六合 lio̍k-ha̍p 天地。上下和東西南北四方,泛指天下或宇...
86 六月天 la̍k-gue̍h-thinn/la̍k-ge̍h-thinn 農曆六月,夏季天氣最熱的時候。例:紅嬰...
87 tang 1.一年中的第四季。例:冬天 tang...
88 冬天 tang-thinn 見【寒天】kuânn-thinn 條。...
89 冬尾 tang-bué/tang-bé 殘冬。見【年尾】nî-bué 條。
90 刑期 hîng-kî
91 初一 tshe-it/tshue-it 指曆法中每個月的第一天。
92 初初 tshoo-tshoo 起初、起先。剛開始的時候。例:我初初佮...
93 初期 tshoo-kî
94 別位 pa̍t-uī 其他的地方。例:咱來去別位𨑨迌。Lán...
95 別日 pa̍t-ji̍t/pa̍t-li̍t 他日、改天。例:今仔日我無閒,別日才去...
96 別日仔 pa̍t-ji̍t-á/pa̍t-li̍t-á 他日、改天。見【另日】līng-ji̍...
97 到時 kàu-sî 屆時,到達一定的時間。例:到時你就知。...
98 到期 kàu-kî 規定的期限已到。例:這張稅單已經到期矣...
99 tsiân 1.位置在正面或靠近開頭的。例:眼前 ...
100 tsîng 1.位置在正面或靠近開頭的。例:頭前 ...
101 前年 tsûn--nî 去年的前一年。例:前年伊猶有來相揣。T...
102 前後 tsîng-āu 1.指先後。例:伊講的話前後顛倒反,毋...
103 前日 tsîng-ji̍t/tsîng-li̍t 前幾天。
104 勝地 sìng-tē/sìng-tuē
105 方位。例:角勢 kak-sì(方位)。...
106 北爿 pak-pîng 北邊。北方。
107 區域 khu-hi̍k 地區、範圍。
108 區段 khu-tuānn
109 千古 tshian-kóo
110 gōo 地支的第七位。例:午時 gōo sî(...
111 ngóo 1.地支的第七位,十二生肖中以午屬馬。...
112 午時 gōo-sî 上午十一點到下午一點的時段為午時。一般...
113 半工 puànn-kang 半天。例:我明仔載欲請半工的假。Guá...
114 半年 puànn-nî
115 半日 puànn-ji̍t/puànn-li̍t 半天。指一天的一半。
116 半晡 puànn-poo 半天,或指一天中的一段時間。例:我等你...
117 半暝 puànn-mê/puànn-mî 半夜、深夜。例:翁仔某半暝咧冤家。An...
118 半月日 puànn gue̍h-ji̍t/puànn ge̍h-li̍t 半個月。例:我決定欲請半月日的假來去𨑨...
119 半空中 puànn-khong-tiong 半空、空中。例:代誌按呢一直吊佇半空中...
120 南北 lâm-pak
121 báu 1.地支的第四位。例:卯時 báu s...
122 即時 tsik-sî 立刻、馬上。例:伊聽著消息,即時就趕轉...
123 原位 guân-uī 原來的位置。例:物件用好,愛囥蹛原位。...
124 原早 guân-tsá 原先、早先。例:原早的路無蓋大條。Gu...
125 口面 kháu-bīn 外面。外頭、外部。
126 古今 kóo-kim
127 古代 kóo-tāi
128 古早 kóo-tsá 很久之前、古代。例:古早時代,「玉井」...
129 古老 kóo-ló
130 另日 līng-ji̍t/līng-li̍t 他日、改天。例:另日咱才做伙食飯。Lī...
131 各地 kok-tē/kok-tuē
132 同時 tông-sî 同一個時候。
133 hiòng 1.面對、趨向。例:向北 hiòng ...
134 向前 hiòng-tsiân 往前、向著前方。例:向前閣行幾步仔就看...
135 向時 hiàng-sî 從前、昔日。例:伊向時咧教冊。I h...
136 四季 sù-kuì 春、夏、秋、冬四時的總稱。
137 四常 sù-siông 時常、經常。例:我四常去圖書館查資料。...
138 四方 sì-hng 東、南、西、北,泛指四處各地。例:闊喙...
139 四海 sù-hái 到處、四處。古代人認為中國四周環海,所...
140 四爿 sì-pîng 1.四周圍。例:彼間厝的四爿攏是山。H...
141 四界 sì-kè/sì-kuè 到處、處處。例:四界走 sì-kè t...
142 四箍圍仔 sì-khoo-uî-á 四周。例:遮四箍圍仔攏是塗沙。Tsia...
143 四箍輾轉 sì-khoo-liàn-tńg 四周、周遭。例:你去四箍輾轉揣看覓,看...
144 四邊 sì-pinn 周邊。四周圍。例:四邊恬靜,干焦有鳥仔...
145 四面 sì-bīn 東、南、西、北四方。也泛指四周圍。例:...
146 國內外 kok-lāi-guā
147 國外 kok-guā
148 國度 kok-tōo
149 地下 tē-hā/tuē-hā 1.地面以下。2.指不公開、祕密的。例...
150 地帶 tē-tài/tuē-tài
151 地支 tē-tsi/tuē-tsi 古代計時的符號,包括「子」(tsú)、...
152 地盤 tē-puânn/tuē-puânn 地頭。用特殊情勢所占據或控制的勢力範圍...
153 地頭 tē-thâu/tuē-thâu 1.地方。例:遮的地頭你有熟無?Tsi...
154 場所 tiûnn-sóo 活動的地方。
155 塗跤 thôo-kha 地面、地上、地板。例:你的物件落佇塗跤...
156 kíng 1.國界。例:入境 ji̍p-kíng...
157 境內 kíng-lāi
158 境地 kíng-tē/kíng-tuē
159 jîm/lîm 天干的第九位。
160 夏日 hā-ji̍t/hā-li̍t
161 外口 guā-kháu 外面、外頭、外邊。例:伊拄才對外口轉來...
162 外海 guā-hái
163 外面 guā-bīn 見【外口】guā-kháu 條。
164 外頭 guā-thâu 外面、外邊。例:外頭佮內頭攏伊咧扞。G...
165 晚上。例:夜班 iā-pan、夜間部 ...
166 夜間 iā-kan
167 大前年 tuā-tsûn--nî 前年的前一年,即今年以前的第三年。
168 大地 tāi-tē/tāi-tuē
169 大後年 tuā-āu--nî 後年之後的第一年。例:伊這過出國,著愛...
170 大後日 tuā-āu--ji̍t/tuā-āu--li̍t 大後天。例:伊講伊大後日會倒轉來。I ...
171 大昨日 tuā-tso̍h--ji̍t/tuā-tso̍h--li̍t 大前天。
172 大海 tuā-hái
173 天下 thian-hā 整個世界。例:天下太平 thian-h...
174 天光 thinn-kng 天亮、破曉。例:天光矣,你好起來讀冊矣...
175 天地 thinn-tē/thinn-tuē 1.天空和地表。例:天地顛倒反 thi...
176 天時 thian-sî 自然有利的時機。例:天時不如地利。Th...
177 天涯 thian-gâi
178 天邊 thinn-pinn
179 天際 thian-tsè
180 子時 tsú-sî 指晚上十一點到隔天凌晨一點的時間。
181 季節 kuì-tseh/kuì-tsueh 時節。四季和二十四節氣的合稱。一年中,...
182 宇宙 ú-tiū
183 定定 tiānn-tiānn 1.靜止不動。例:伊徛定定毋敢烏白振動...
184 定時 tīng-sî
185 定期 tīng-kî 預定或固定的日期或期限。例:定期存款 ...
186 定點 tīng-tiám
187 sik 指空間範圍較小的房間,如教室、寢室等。...
188 室內 sik-lāi
189 室外 sik-guā
190 寒假 hân-ká
191 寬限 khuan-hān 延期。放寬、延長期限。例:請你閣予我寬...
192 寶島 pó-tó/pó-tóo
193 將來 tsiong-lâi 未來。尚未到的時候。例:將來會發生啥代...
194 對岸 tuì-huānn
195 對時 tuì-sî 從某一時辰到第二天同一時辰,即二十四小...
196 對面 tuì-bīn 1.相對的一面。例:對面的樓仔厝聽講欲...
197 小島 sió-tó
198 就近 tsiū-kīn/tsiū-kūn 取近捨遠。例:就近去買就好。Tsiū-...
199 尻川後 kha-tshng-āu 背後、後面。例:伊佇尻川後講人的歹話。...
200 山區 suann-khu
201 岸邊 huānn-pinn
202 工地 kang-tē/kang-tuē
203 tsī 地支的第六位。例:巳時 tsī-sî(...
204 平原 pîng-guân
205 平常 pîng-siông 1.平時,一般日子。例:今仔日的天氣佮...
206 平常時 pîng-siông-sî 平時。例:伊平常時攏無咧運動。I pî...
207 平日 pîng-ji̍t/pîng-li̍t
208 平時 pîng-sî
209 年久月深 nî-kú-gue̍h-tshim/nî-kú-ge̍h-tshim 久而久之、日積月累、經年累月。經歷過一...
210 年代 nî-tāi
211 年份 nî-hūn
212 年兜 nî-tau 年尾、年跟腳。指年終歲暮將近過年的那幾...
213 年初 nî-tshe/nî-tshue
214 年尾 nî-bué/nî-bé 年終、歲未。
215 年底 nî-té/nî-tué 年尾、年終。一年的最後期間。例:年底欲...
216 年度 nî-tōo 為處理事務方便而規定的,有一定起訖日期...
217 年限 nî-hān 限定的年數。
218 年頭 nî-thâu 一年的開始。例:新正年頭 sin-ts...
219 幾工 kuí kang 幾天。常用於疑問句。例:這愛幾工才會完...
220 幾若工 kuí-nā kang 好幾天、許多天。例:伊幾若工無來上班矣...
221 床頭 tshn̂g-thâu
222 底時 tī-sî 何時。什麼時候。例:你底時欲來𨑨迌?L...
223 底當時 tī-tang-sî 何時、什麼時候。例:彼齣電影底當時欲搬...
224 底部 té-pōo/tué-pōo
225 延期 iân-kî
226 彼一日 hit-tsi̍t-ji̍t/hit-tsi̍t-li̍t 那一天。
227 彼擺 hit pái 那次。例:彼擺予你閃過,這擺你愛照步來...
228 彼時 hit-sî 那時、當時。例:伊出代誌彼時,我佇厝裡...
229 彼站 hit-tsām 那陣子、那個時候。離現在比較遠的一段時...
230 彼陣 hit-tsūn 那時、那陣子。例:彼陣我一个人蹛佇山頂...
231 往年 óng-nî 過去、從前。過去的年歲。
232 往擺 íng-pái 以前、早先。例:往擺伊足無愛來阮兜。Í...
233 往日 óng-ji̍t/óng-li̍t 過去、以往。過去的日子。
234 往時 íng-sî 從前、過去。例:往時伊是阮的厝邊。Ín...
235 往過 íng-kuè/íng-kè 以往、以前。例:往過伊攏會來揣阮老爸開...
236 āu 1.指時間次序上比較晚的。例:後來 ā...
237 後來 āu--lâi 指一段時間之後。
238 後個月 āu kò gue̍h/āu kò ge̍h 下個月。
239 後壁 āu-piah 1.背面、後面。2.背後、暗中。例:莫...
240 後年 āu-nî 明年的明年。
241 後擺 āu-pái 1.下次、下回。例:後擺你若閣脫箠,我...
242 後斗 āu-táu 指小貨車或轎車上專門用來裝載貨物的廂形...
243 後日 āu--ji̍t/āu--li̍t 後天。明天的明天。例:阮大舅後日欲去宜...
244 後日 āu-ji̍t/āu-li̍t 日後、以後。未來的日子。例:這層代誌咱...
245 後月日 āu gue̍h-ji̍t/āu ge̍h-li̍t 下個月。例:這筆錢你後月日愛會記得還我...
246 後面 āu-bīn 1.人體或物體背面、靠後的部分。2.次...
247 從來 tsiông-lâi
248 從此 tsiông-tshú
249 bōo 天干的第五位,也指排序或等級為第五。例...
250 sut 地支的第十一位。例:戌時 sut-sî...
251 成月日 tsiânn gue̍h-ji̍t/tsiânn ge̍h-li̍t 個把月、一個月左右。例:伊失蹤成月日矣...
252 戰國 tsiàn-kok
253 所在 sóo-tsāi 地方。例:這个所在真鬧熱。Tsit ê...
254 手中 tshiú-tiong
255 拄好 tú-hó 1.剛好、湊巧。例:你來了誠拄好。Lí...
256 拄才 tú-tsiah 剛才、不久以前。例:拄才我明明有聽著人...
257 拜一 pài-it 星期一。例:阮拜一欲考試。Guán p...
258 據點 kì-tiám/kù-tiám
259 kòo 1.以前的、舊的。例:故事 kòo-s...
260 文山 Bûn-san
261 斜角 tshua̍h-kak 對角。
262 hong 1.位置、方向 。例:東方 tang-...
263 方位 hong-uī
264 方向 hong-hiòng 指東西南北上下等區別。例:你對這个方向...
265 日夜 ji̍t-iā/li̍t-iā
266 日子 ji̍t-tsí/li̍t-tsí 1.時間、期間。例:日子過了真緊。Ji...
267 日常 ji̍t-siông/li̍t-siông 平常、平日。
268 日後 ji̍t-āu/li̍t-āu 以後、將來。例:你著好好仔拍拚,日後才...
269 日時 ji̍t--sî/li̍t--sî 白天。例:伊日時攏無佇厝裡。I ji̍...
270 日時仔 ji̍t--sî-á/li̍t--sî-á 白天。例:你哪會日時仔就咧睏?Lí n...
271 日期 ji̍t-kî/li̍t-kî 發生某件事的確定日子或者期間。
272 日程 ji̍t-tîng/li̍t-tîng
273 日間 ji̍t-kan/li̍t-kan
274 tsá 1.早上、清晨。例:透早 thàu-t...
275 早前 tsá-tsîng 早先、以前。例:早前逐家攏是用茶箍咧洗...
276 早年 tsá-nî 指往年、先前。例:早年伊捌出國。Tsá...
277 早慢 tsá-bān 遲早。指不拘時間快慢,一定會發生。例:...
278 早日 tsá-ji̍t/tsá-li̍t 1.從前。例:伊早日是牽牛車的,這馬變...
279 早晏 tsá-uànn 早晚。早晨與晚間。例:天氣咧變誠緊,早...
280 早暗 tsá-àm 早晚。早晨與晚間。例:你早暗愛會記得食...
281 早期 tsá-kî
282 早起時仔 tsá-khí-sî-á 早上。例:早起時仔去運動較涼。Tsá-...
283 明仔日 bîn-á-ji̍t/bîn-á-li̍t 明天、明日。例:今仔日的代誌上好莫拖到...
284 明仔早起 bîn-á-tsá-khí 明天早上。例:明仔早起我欲佮阮阿公去運...
285 明仔暗 bîn-á-àm 明天晚上。例:明仔暗我就欲坐車轉去下港...
286 明仔載 bîn-á-tsài 明天、明日。例:明仔載的代誌明仔載才閣...
287 明年 mê-nî 次年、來歲。例:伊明年就畢業矣。I m...
288 tshun 1.一年四季中的第一季。例:春天 ts...
289 春夏 tshun-hā
290 春天 tshun-thinn 春季。四季之首。
291 昨日 tso̍h--ji̍t/tso̍h--li̍t 前天。例:𪜶兩翁仔某昨日就出國去𨑨迌矣...
292 昨昏 tsa-hng 昨天。例:昨昏是上尾一工,今仔日已經袂...
293 昨暗 tsa-àm 昨晚、昨夜。例:昨暗伊無轉來睏。Tsa...
294 昨暝 tsa-mê/tsa-mî 昨夜。例:你昨暝是去做賊仔呢?無,精神...
295 時代 sî-tāi 時期、世代。例:時代無仝款矣。Sî-t...
296 時候 sî-hāu 1.時間。例:這馬是啥物時候矣?Tsi...
297 時光 sî-kong
298 時刻 sî-khik
299 時數 sî-sòo
300 時日 sî-ji̍t/sî-li̍t
301 時時刻刻 sî-sî-khik-khik 無時無刻。例:我時時刻刻都咧思念你。G...
302 時期 sî-kî
303 時段 sî-tuānn
304 時辰 sî-sîn 1.將一天按照十二地支的順序,分為子、...
305 時間 sî-kan 1.泛指時刻的長短,單位為秒、分、時、...
306 時陣 sî-tsūn 時候。例:你啥物時陣欲轉來?Lí si...
307 uànn 晚、遲。例:你毋通睏甲遐晏。Lí m̄...
308 tàu 1.中午時分。例:中晝 tiong-t...
309 poo 1.半天。例:下晡 ē-poo(下午)...
310 暑期 sú-kî
311 暗時 àm-sî 夜晚、晚上。例:暗時你莫佇外口拋拋走。...
312 暗暝 àm-mê/àm-mî 夜晚。例:無月光的暗暝。Bô gue̍...
313 暗頭仔 àm-thâu-á 傍晚、天剛黑的時候。例:阮翁差不多暗頭...
314 mê/mî 夜、晚。例:規暝無睏 kui mê b...
315 暝尾 mê-bué/mî-bé 指夜色將盡,天色將明的那一段時間。例:...
316 暝日 mê-ji̍t/mî-li̍t 日夜、晝夜。黑夜與白天,也就是指一整天...
317 暝時 mê--sî/mî--sî 夜晚。夜裡,晚上。例:暝時毋睏,日時才...
318 暫時 tsiām-sî 短時間。例:咱暫時莫見面。Lán ts...
319 最後 tsuè-āu 時間或次序上居於最末的位置。
320 最近 tsuè-kīn/tsuè-kūn
321 會期 huē-kî
322 月中 gue̍h-tiong/ge̍h-tiong 指每一個月的中旬。
323 月份 gue̍h-hūn/ge̍h-hūn
324 月光暝 gue̍h-kng-mê/ge̍h-kng-mî 月夜。有月光的夜晚。
325 月初 gue̍h-tshe/ge̍h-tshue 月頭、上旬。一個月剛開始的頭幾天。
326 月半 gue̍h-puànn/ge̍h-puànn 陰曆每月的十五日,是一個月裡,月最圓的...
327 月外日 gue̍h-guā-ji̍t/ge̍h-guā-li̍t 一個多月。例:伊愛閣月外日才會轉來。I...
328 月尾 gue̍h-bué/ge̍h-bé 月底。指一個月的最後幾天。例:伊月尾欲...
329 月頭 gue̍h-thâu/ge̍h-thâu 月初。每月起初的幾天。例:我月頭愛納厝...
330 有一日 ū-tsi̍t-ji̍t/ū-tsi̍t-li̍t 有一天。例:有一日,我一定會成功。Ū-...
331 有史以來 iú-sú í-lâi
332 有時仔 ū-sî-á 有時候、偶爾。例:伊有時仔嘛會共我鬥跤...
333 有時有陣 ū-sî-ū-tsūn 1.定時、有時間性。例:海水起落是有時...
334 有時陣 ū-sî-tsūn 有時候、偶爾。例:伊有時陣會來阮兜𨑨迌...
335 有當時仔 ū-tang-sî-á 偶爾、有時候。例:伊的性地真好,毋過有...
336 期間 kî-kan 在特定的期限內。
337 期限 kî-hān 某一個限定的時間點。
338 未來 bī-lâi 將來。相對於現在、過去來說。
339 tang 1.方位名,與「西」相對。例:東爿 t...
340 東岸 tang-huānn
341 桌面 toh-bīn
342 桌頂 toh-tíng 桌上。例:桌頂食飯,桌跤放屎。Toh-...
343 檔期 tóng-kî
344 欄位 nuâ-uī
345 欲暗仔 beh-àm-á/bueh-àm-á 傍晚。快要天黑的時候。例:欲暗仔外口較...
346 正手爿 tsiànn-tshiú-pîng 右邊。例:你的正手爿有一本冊,提過來予...
347 正月 tsiann--gue̍h/tsiann--ge̍h 農曆一月。
348 正爿 tsiànn-pîng 右邊。方位名。與「左邊」相對。
349 正當時 tsiànn-tong-sî 形容時機剛好,適合做某件特別的事情。例...
350 正著時 tsiànn-tio̍h-sî 當令。適合的時令。例:正月時的柑仔正著...
351 此時 tshú-sî
352 歲月 suè-gua̍t
353 歷代 li̍k-tāi
354 歷來 li̍k-lâi
355 每年 muí-nî 每一年。例:公司每年攏有發獎金予伊。K...
356 每日 muí-ji̍t/muí-li̍t 每天。例:自從離開故鄉,每日思念爸母。...
357 民國 Bîn-kok
358 水域 tsuí-hi̍k
359 水底 tsuí-té
360 河邊 hô-pinn
361 流域 liû-hi̍k
362 海上 hái-siōng
363 海內外 hái-lāi-guā
364 海域 hái-hi̍k
365 海外 hái-guā
366 海灣 hái-uan
367 海邊 hái-pinn
368 深夜 tshim-iā 半夜、子夜。深更半夜。
369 清代 Tshing-tāi
370 港墘 káng-kînn 溪流旁邊,也就是指溪流附近。例:港墘彼...
371 湖面 ôo-bīn
372 溪頭 Khe-thâu/Khue-thâu
373 災區 tsai-khu
374 熱人 jua̍h--lâng/lua̍h--lâng 夏天。一年四季中的第二季。例:熱人到矣...
375 熱天 jua̍h-thinn/lua̍h-thinn 夏天。一年四季中的第二個季節,一般而言...
376 版圖 pán-tôo
377 王國 ông-kok
378 現今 hiān-kim
379 現代 hiān-tāi 當代,目前所處的時代。
380 現此時 hiān-tshú-sî 現在、目前。例:現此時的人攏較會曉享受...
381 異國 ī-kok
382 異鄉 ī-hiong
383 當今 tong-kim
384 當代 tong-tāi
385 當前 tong-tsiân
386 當咧 tng-teh 正在、正值。表示進行貌與持續貌。例:我...
387 當年 tong-nî 從前。例:當年恁阿爸做生理趁足濟錢。T...
388 當日 tong-ji̍t/tong-li̍t
389 當時 tong-sî 從前、那時候。例:當時囡仔攏猶細漢,愛...
390 當頭白日 tng-thâu-pe̍h-ji̍t/tng-thâu-pe̍h-li̍t 大白天。特別強調說話的當時為白天。例:...
391 kuí 天干的第十位,也是末位。
392 發源地 huat-guân-tē/huat-guân-tuē
393 百年 pah-nî
394 目前 bo̍k-tsiân 最近、現在。例:目前我攏無閒通佮你見面...
395 目𥍉仔 ba̍k-nih-á 轉眼、瞬間。形容時間很短。例:拄才出大...
396 眼前 gán-tsiân 目前、現在。例:眼前咱愛先解決錢的問題...
397 瞬間 sùn-kan
398 短期 té-kî 短暫的時間。
399 禁區 kìm-khu
400 禮拜日 lé-pài-ji̍t/lé-pài-li̍t 星期天、星期日,簡稱為「禮拜」。例:教...
401 tshiu 1.一年中的第三季。例:秋季 tshi...
402 秋冬 tshiu-tang
403 秋天 tshiu-thinn
404 空中 khong-tiong
405 空位 khang-uī
406 空前 khong-tsiân
407 空間 khong-kan 1.上下及左右四方,即物體存在、活動的...
408 窗外 thang-guā
409 竹跤 tik-kha 竹林底下。
410 等一下 tán--tsi̍t-ē 見【等咧】tán--leh 條。
411 等咧 tán--leh 等一下、稍待片刻。例:等咧伊就會來。T...
412 等等 tíng-tíng
413 tseh/tsueh 1.節日。例:年節 nî-tseh(春...
414 節氣 tseh-khuì/tsueh-khuì 農曆根據地球在公轉軌道上運行的位置,每...
415 範圍 huān-uî 界限、領域。
416 紀元 kì-guân
417 終年 tsiong-nî
418 總部 tsóng-pōo
419 翻點 huan-tiám 過午夜十二點。通常用在熬夜做事情。例:...
420 老早 láu-tsá 很久以前。例:我老早就知影伊有問題。G...
421 背後 puē-āu
422 胸前 hing-tsîng
423 自來 tsū-lâi 從來。從以前到現在。例:伊自來就毋捌破...
424 自從 tsū-tsiông
425 舊年 kū-nî 去年。例:伊舊年考無牢,今年閣考,考了...
426 船期 tsûn-kî 開船的日期、時間。
427 落尾 lo̍h-bué/lo̍h-bé 後來、最後。例:落尾我就去高雄讀冊。L...
428 落後年 loh-āu--nî 大後年。後年之後的第一年。例:𪜶按算落...
429 落後日 loh-āu--ji̍t/loh-āu--li̍t 大後天。例:阮落後日欲來去下港𨑨迌。G...
430 落昨日 loh-tso̍h--ji̍t/loh-tso̍h--li̍t 大前天。前天的前一日。例:伊落昨日才對...
431 --lí 指特定的空間範圍。例:伊佇厝裡無出門。...
432 西元 se-guân
433 西區 se-khu
434 西南 se-lâm
435 規年迵天 kui-nî-thàng-thinn 一整年。例:伊規年迵天攏佇國外。I k...
436 視野 sī-iá
437 起先 khí-sing
438 起初 khí-tshoo
439 跤兜 kha-tau 1.附近、左右。例:伊差不多五十歲彼跤...
440 軟晡 nńg-poo 傍晚陽光轉弱的時候。例:等軟晡才來去買...
441 較停仔 khah-thîng-á 等一下。稍候片刻。例:伊較停仔若轉來,...
442 kīn/kūn 1.指時間、地點、血統、關係等方面距離...
443 近代 kīn-tāi/kūn-tāi
444 近來 kīn-lâi/kūn-lâi 最近。說話前後不久的日子。例:伊近來的...
445 近年 kīn-nî/kūn-nî
446 近日 kīn-ji̍t/kūn-li̍t
447 近期 kīn-kî/kūn-kî
448 透中晝 thàu-tiong-tàu 正午。日正當中的時候。例:阿仁透中晝毋...
449 透日 thàu-ji̍t/thàu-li̍t 整天、整日。例:伊穡頭真濟,透日攏咧趕...
450 逐年 ta̍k-nî 每年。例:伊逐年攏會出國去𨑨迌。I t...
451 逐暗 ta̍k-àm 每天晚上。例:樓頂逐暗攏足吵的。Lâu...
452 這搭 tsit-tah 這裡。例:這搭的人攏誠親切。Tsit-...
453 這時 tsit-sî
454 這站 tsit-tsām 這陣子、現在。說話當時的前後一段時間或...
455 這聲 tsit-siann 這下子、這回。這一次、就在這時候。例:...
456 這過 tsit-kuè/tsit-kè 這次。例:這過的風颱誠大,你愛提早預防...
457 這陣 tsit-tsūn 現在。當下這個時刻。例:你這陣有啥物拍...
458 這馬 tsit-má 現在。例:這馬的人攏罕得寫批矣。Tsi...
459 通常 thong-siông 一般來說、大部分的時候是這樣。例:我通...
460 連日 liân-ji̍t/liân-li̍t
461 週年 tsiu-nî
462 週期 tsiu-kî
463 進前 tsìn-tsîng 1.以前、從前。例:伊進前蹛佇臺北。I...
464 過去 kuè-khì/kè-khì 1.已往、從前。例:過去阮是真好的朋友...
465 過後 kuè-āu/kè-āu 過了之後。例:代誌過後,就莫閣提起。T...
466 過時 kuè-sî/kè-sî 退流行,不合時宜。例:過時賣曆日。Ku...
467 pinn 1.旁邊。例:你閃較邊仔咧!Lí si...
468 邊仔 pinn--á 旁邊、近側。
469 邊界 pian-kài
470 鄰近 lîn-kīn/lîn-kūn
471 地支的第十位。例:酉時 iú-sî(下...
472 野外 iá-guā
473 長久 tn̂g-kú
474 長年 tn̂g-nî
475 長期 tn̂g-kî
476 jūn/lūn 曆法中年、月、日的劃分與回歸年的長度不...
477 閏月 jūn-gue̍h/lūn-ge̍h 陰曆以月球繞地球一周為一個月,小月二十...
478 閒工 îng-kang 閒工夫。閒暇無事的時間。例:你若有閒工...
479 閬月 làng-gue̍h/làng-ge̍h 1.隔月。例:這跤會仔錢閬月收一擺。T...
480 闊莽莽 khuah-bóng-bóng 形容非常遼闊,一望無垠。例:一片闊莽莽...
481 闊閬閬 khuah-lòng-lòng 非常寬闊。例:一間厝闊閬閬。Tsi̍t...
482 附近 hù-kīn/hù-kūn
483 陽曆 iông-li̍k 陽曆。根據地球繞太陽公轉的周期所制定的...
484 隔壁 keh-piah 1.相隔一個牆壁的空間,或指空間上緊鄰...
485 隔年 keh-nî 明年、翌年。
486 隔日 keh-ji̍t/keh-li̍t 次日、隔天。第二天,隔了一天的時間。
487 隔暝 keh-mê/keh-mî 隔夜。經過一夜。例:孔子公,毋敢收人隔...
488 隔轉工 keh-tńg-kang 翌日、隔天。例:伊人艱苦厝內的人緊共送...
489 隔轉年 keh-tńg-nî 翌年、明年。第二年。例:伊2003年有...
490 隔轉日 keh-tńg-ji̍t/keh-tńg-li̍t 翌日、次日。第二天。例:伊敲電話講欲來...
491 隨時 suî-sî 1.任何時候、無論何時。例:行路的時,...
492 頂下 tíng-ē 上下、前後。指順序的前後,或空間的上下...
493 頂冬 tíng-tang 去年。例:頂冬的收成袂䆀。Tíng-t...
494 頂半暝 tíng-puànn-mê/tíng-puànn-mî 上半夜、前半夜。夜晚以後到午夜十二點之...
495 頂幫 tíng-pang 上次,前一次。例:頂幫毋是已經修理好矣...
496 頂懸 tíng-kuân 上面、上頭。例:酒囥下跤格,汽水囥頂懸...
497 頂擺 tíng-pái 上次、前回。例:錢我頂擺就納去矣。Ts...
498 頂日 tíng-ji̍t/tíng-li̍t 前幾天、前幾日。前天往前算的幾天。例:...
499 頂日仔 tíng-ji̍t-á/tíng-li̍t-á 前幾天。例:頂日仔𪜶規家伙仔有來我遮。...
500 頂晡 tíng-poo 早上、上午。例:𪜶頂晡就出去矣,暗時才...
501 頂月 tíng-gue̍h/tíng-ge̍h 上個月。例:伊頂月無納會仔錢。I tí...
502 頂月日 tíng gue̍h-ji̍t/tíng ge̍h-li̍t 上個月。例:𪜶阿公頂月日拄才過身去。I...
503 頂過 tíng-kuè/tíng-kè 上次。例:這層代誌咱頂過已經講過矣!T...
504 預先 ī-sian/ū-sian
505 領域 líng-hi̍k
506 頭先 thâu-sing 起初、起先。在時間或事情流程上比較早的...
507 頭頂 thâu-tíng
508 風喙口 hong-tshuì-kháu 風口。因為沒有外物的屏障而造成風勢特別...
509 黃昏 hông-hun 傍晚。太陽將落,天快黑的時候。例:黃昏...
510 𫝛年 siāng-nî 同一年。例:阮兩个是𫝛年生的,攏相龍。...
511 𫝛時 siāng-sî 同時。例:真拄好,𪜶兩个𫝛時到位。Ts...
臺灣閩南語常用詞辭典